Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 6 | 495-517

Article title

Náhradní doručení v civilním sporu

Content

Title variants

EN
Substituted service of process

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Doručení v civilním procesu vyvolává zásadní následky pro strany sporu i soud. Náhradní doručení by se tak mělo uplatňovat výjimečně. Jsou s ním spojeny zásadní otázky, které lze považovat za jedny ze základních problémů stojících na samém počátku procesu, který má být nejen právní, ale i spravedlivý. Článek nejdříve představuje komparativní a historická východiska náhradního doručení a je nastíněno, které otázky jsou univerzální, ale zároveň vyžadující nové odpovědi vzhledem k současným možnostem techniky a stavu společnosti. Je analyzován současný stav de facto a de lege lata v České republice a je poukázáno na skutečnost, že náhradní doručení je kvantitativně nezanedbatelné. V další části článku jsou načrtnuty podmínky pro materiální doručení na základě doktríny Principles of Transnational Civil Procedure pro české prostředí. Náhradní doručení je dále analyzováno na základě historické i komparativní perspektivy (Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Slovensko). Nejsou opomenuty ani pohledy evropskoprávní a ústavněprávní; z těchto perspektiv pak vyplývají podněty pro úvahy de lege ferenda. Těmito se tak článek zabývá zejména s ohledem na otázky náhradního doručení u fyzické osoby (nepodnikající) a věnuje se možnostem doplňkového využití elektronických prostředků pro materiální doručování a jejich dalšímu využití v procesu doručování.
EN
Service of documents in civil proceedings raises major consequences for both the parties and the court. Substituted service should be applied exceptionally. It is linked with fundamental questions that can be considered as one of the fundamental problems at the very beginning of the process, which should be both legal and just. The article first presents comparative and historical starting points for substitution, and it outlines which questions are universal but also require new answers given the current possibilities of technology and the state of society. The current state de facto and de lege lata in the Czech Republic is analysed and it is pointed out that the substituted service is quantitatively not negligible. In the next part of the paper are described the conditions for actual notice based on the doctrine of the Principles of Transnational Civil Procedure for the Czech conditions. Alternative delivery is further analysed from both historical and comparative perspectives (England, France, Germany, Austria, Slovakia), not forgetting the views of the European and the constitutional law. On the basis of these perspectives, there are suggestions for de lege ferenda considerations. The article deals especially with the questions of substituted service to a physical person (non-entrepreneur) and deals with the possibilities of complementary use of electronic means for actual notice and their further use in the substituted service of process.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a1471411-60b3-4bea-87c0-938d2849381a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.