Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | LXIII | 6 | 465-480

Article title

The  Kurent : Artistic Interpretations

Content

Title variants

CS
Kurent : Umělecké interpretace

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The kurent (also korant) is the most popular of the traditional carnival masks from the Ptuj area in eastern Slovenia. It is supposed that it originates from antiquity; however, some researchers connect it with Slavic culture and the migration of the Slavs towards Central Europe and the Balkans in the early Middle Ages. The kurent belongs to the huge group of fur-covered masks which are known throughout Europe. Their purpose has always been to drive away the winter and usher in spring. In the surroundings of Ptuj, the tradition of the kurent and other carnival masks is still very much alive today, which is exceedingly rare. The first written sources concerning the kurent and other carnival masks from this area appeared in the middle of the 19th century; related ethnological research intensified from the 1930s on, when the kurent also began to attract the attention of artists. There are many artists who have been unable to resist painting (or producing sculptures, photographs, novels, poems and films) of the kurent. The photographer Stojan Kerbler (born in 1938) is worthy of mention, as is the painter France Mihelič (1907–1998), who stands out as an artist for whom the figure of the carnival mask became a favourite and enduring motif. From Mihelič’s first painting The Dead Kurent (1938) to the drawings he produced in his last years, the image and symbolism of Mihelič’s kurent changed radically. It is significant that some of the most popular of his works influenced the interpretation of the carnival mask in general. The artist’s interpretation of the mask, which is somewhat at odds with the ethnological findings, also had a considerable impact on the organisation of the annual carnival in Ptuj. The oeuvre of the two artists – France Mihelič and Stojan Kerbler – differs greatly; nevertheless, they both devoted themselves to the charm of the old myths which still can be traced in the tradition of the carnival and discovered their own interpretation of the motif through profound, sensitive and regular observation of the events and their own attitude to the relics of the pagan rituals.
CS
Kurent (také korant) je nejpopulárnější tradiční masopustní maska z oblasti kolem města Ptuj ve východním Slovinsku. Předpokládá se, že její původ sahá do antiky, avšak někteří badatelé ji spojují se slovanskou kulturou a migrací Slovanů do střední Evropy a na Balkán v raném středověku. Kurent patří do velké skupiny masek oblečených do kožichu, které jsou známé po celé Evropě. Jejich účelem vždy bylo zahánět zimu a ohlašovat jaro. V okolí Ptuje je dodnes tradice kurenta a dalších masopustních masek velmi živá, což je mimořádně vzácné. První písemné prameny týkající se kurenta a dalších masopustních masek z této oblasti se objevily v polovině 19. století. Související etnografický výzkum zintenzivněl ve třicátých letech 20. století, kdy kurent začal přitahovat také pozornost umělců. Mnoho umělců nedokázalo odolat pokušení kurenta namalovat (nebo vytvořit sochy, fotografie, romány, básně a filmy). Za zmínku stojí zejména fotograf Stojan Kerbler (narozen 1938) a malíř France Mihelič (1907–1998), pro něhož se postava masopustní masky stala oblíbeným a stálým motivem. Od jeho prvního obrazu Mrtvý kurent (1938) po kresby z posledních let života se zobrazení a symbolika Miheličova kurenta radikálně proměnily. Je příznačné, že některá z jeho nejpopulárnějších děl ovlivnila pojetí masopustní masky obecně. Umělcova interpretace masky, která je ovšem poněkud v rozporu se závěry etnologů, měla také značný vliv na pořádání každoročního masopustu v Ptuji. Tvorba dvou umělců – Franceho Miheliče a Stojana Kerblera – se výrazně odlišuje, přesto se oba věnovali kouzlu starých mýtů, které lze stále vysledovat v masopustní tradici, a objevili svou vlastní interpretaci tohoto motivu prostřednictvím hlubokého, citlivého a pravidelného pozorování událostí a vlastního názoru na pozůstatky pohanských rituálů.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

6

Pages

465-480

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a25e40d4-b310-44fa-9492-2f06c2a5695d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.