Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 3 | 240-250

Article title

Der Immerwährende Kaiser : Der Plan für die "Provinzkapitel" in Braunau in dem sog. Dientzenhofer-Skizzenbuch

Content

Title variants

CS
Císař stále přítomný. Plán ke zřízení sídla provinční kapituly v Broumově z tzv. Dientzenhoferovského skicáře
EN
The Emperor Ever Present : The Plan to Establish the Seat of the Provincial Chapter in Broumov from the So-Called Dientzenhofer Sketchbook

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
Recently identified ground plans for Broumov Monastery (ground floor – fol. 221–222, first floor – fol. 229–230) in the so-called Dientzenhofer Sketchbook (No. 4584 BNM) primarily fall within the category of site plans, which serve Dientzenhofer research mainly as a source of information on the scope of knowledge and interests of members of the famous architectural family. Based on previously developed construction history of the Broumov monastery, it is possible to date the Broumov plans as originating in the short period between 1679 and 1684 and to ascribe them to Wolfgang Dientzenhofer, who, after the death of Martin Reiner, assumed charge of the construction of some buildings recorded among the plans in the sketchbook, which is located in Munich. In their analysis of the monastery’s functional layout the authors were able to discern the probable aim of the abbot who initiated the planned renovation. Abbot Tomáš Sartorius evidently wanted to increase the monastery’s residential capacity by connecting objects already standing to the north and south of the church. The autors believe that this renovation may have been motivated by the wish to present the monastery as a residence equipped to provide a dignified welcome to imperial visitors, and to do so in a spirit of staged allegiance to the House of Habsburg, which was expressed in, among other things, the historiographical treatment of the drawings that originated at the monastery under Sartorius’ successor, the energetic Abbot Otmar Daniel Zinck. Amidst a jurisdiction dispute between the abbot and the archbishop over appointments, it became possible to turn the monastery into the meeting place of the provincial chapters convened by the Břevnov-Broumov abbot as vicar general of the Czech Benedictine Congregation. The plans are a rare iconographic resource for reflections on the particularities and the character of mediaeval Benedictine monasteries and churches in Bohemia. At present it appears to be the only direct evidence on the Gothic appearance of the monastic church at Broumov and of the castle of the prominent abbot and patron Bavor of Nečtiny.
CS
Nově identifikované půdorysy Broumovského kláštera (přízemí fol. 221–222, patro fol. 229–230) z tzv. Dientzenhoferovského skicáře (Nr. 4584 BNM) náležejí do skupiny převážně situačních plánů, které dientzenhoferovskému bádání slouží především jako pramen poznání horizontu znalostí a zájmů členů slavné architektonické rodiny. Broumovské plány lze na základě již dříve zpracované stavební historie datovat do krátkého období let 1679–1684 a připsat Wolfgangu Dientzenhoferovi, který po smrti Martina Reinera převzal vedení některých staveb zachycených v mnichovském konvolutu. Analýzou funkčního uspořádání kláštera jsme dospěli k pravděpodobnému záměru tehdejšího stavebníka a iniciátora zamýšlené přestavby. Opat Tomáš Sartorius zjevně plánoval rozšíření ubytovacích kapacit kláštera propojením stávajících objektů severně a jižně od kostela. Domníváme se, že důvodem mohl být zájem prezentovat klášter jako rezidenci připravenou důstojně přijmout císařskou návštěvu, a to v duchu inscenované příslušnosti k habsburskému domu, jež byla mimo jiné doslovně formulována na historiograficky pojednaných kresbách kláštera Sartoriovým následovníkem, energickým opatem Otmarem Danielem Zinckem. S ohledem na dobově aktuální spor o exempci mohlo tak navíc vzniknout trvalé sídlo provinčních kapitul svolávaných břevnovsko-broumovským opatem z titulu generálního vizitátora české benediktinské kongregace. V každém případě jsou tyto plány výjimečným ikonografickým pramenem úvah o zvláštnostech a charakteru středověkých benediktinských klášterů a kostelů v Čechách. Prozatím se totiž zdá, že jde o jediný přímý doklad gotické podoby broumovského klášterního kostela a hradu významného opata a mecenáše Bavora z Nečtin.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

3

Pages

240-250

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a33d0867-9fe8-47c6-b09a-db0a782c01b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.