PL EN


2011 | 6(83) | 29-35
Article title

Przeksztalcenia funkcji zasobów ludzkich: od jednostki wspierajacej do dzialu strategii prawnej reprezentujacego spólke

Content
Title variants
EN
TRANSITION OF HUMAN RESOURCE FUNCTION FROM SUPPORT TO A LEGAL DEFENSE DEPARTMENT ON BEHALF OF THE CORPORATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dział zasobów ludzkich w  przedsiębiorstwie lub organie państwowym świadczy kompleksowe usługi w  zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, co obejmuje prowadzenie procesów rekrutacji i  selekcji pracowników, klasyfikację i  systemy wynagrodzeń, opracowywanie polityki i  zarządzanie nią, programy szkoleń i  rozwoju pracowników, programy wyrównywania szans oraz akcje afirmatywne, a  także inne usługi, np. programy wspierania pracowników. Ponadto, od działów HR wymaga się obecnie, aby w  odpowiednim terminie przyjmowały i  zwalniały pracowników, aby zminimalizować wymagania w  zakresie sprawozdawczości, a  także obowiązki narzucone przez władze w  odniesieniu do świadczeń pracowniczych. Także wiadomości z  ostatniej chwili (zarówno dobre, jak i  złe) często bywają ogłaszane pod nadzorem działu HR, by były formułowane w  sposób ograniczający narażenie firmy na odpowiedzialność. Zasoby ludzkie są funkcją w  organizacji, której powierzono ogólną odpowiedzialność za realizację strategii i  polityk odnoszących się do zarządzania ludźmi. Przedsiębiorstwa i  władze oczekują strategicznego podejścia do zarządzania siłą roboczą, motywowania pracowników, optymalnego wykorzystania siły roboczej, a  także ograniczania negatywnych skutków odpowiedzialności prawnej wynikającej z  interakcji z pracownikami. Poprzednie pokolenia specjalistów w  dziedzinie HR mogły otrzymać minimalne wykształcenie i  powierzano im zadanie zarządzania ewidencją pracowników. Dzisiejsi specjaliści ds. zasobów ludzkich mają gruntowne wykształcenie i  przeszkolenie w  dziedzinie psychologii, strategii i  prawa.
EN
The human resource department of a company or government agency provides comprehensive human resource management services, including recruitment and selection processes, classification and pay systems, policy development and management, employee training and development programs, equal employment opportunity and affirmative action programming, and services such as employee assistance programs. Additionally, today the HR department is relied upon to time hiring, firing, and layoffs to minimize reporting requirements and government mandated duties to provide benefits for employees. Also, breaking news (good or bad) is likely to be released with the oversight of HR to couch the information in a manner that lessens the company's exposure to liability. HR are the function within an organization charged with the overall responsibility for implementing strategies and policies relating to the management of individuals. Companies and governments expect a strategic approach to workforce management, motivating workers, optimally utilizing workforce, and limiting exposure to liability from interaction with employees. Prior generations of HR professionals might have had a minimum education and been tasked with managing employee records. Today, HR professionals are highly educated and trained in psychology, strategy, and law.
Keywords
Year
Issue
Pages
29-35
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-12-15
Contributors
 • Broome Community College of the State University of New York, NYC, USA
 • Broome Community College of the State University of New York, NYC, USA
 • Broome Community College of the State University of New York, USA
 • Broome Community College of the State University of New York, USA
References
 • Age Discrimination in Employment Act (ADEA).
 • Americans with Disabilities Act (ADA).
 • Argyris Ch. (1964), Integrating the Individual and the Organization, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Black’s Law Dictionary (1990), wydanie VI, West Publishing Co., St. Paul, MN.
 • Family Medical Leave Act (FMLA).
 • Gellerman S.W. (1968), Management by Motivation, United States, Vail-Ballou Press, Inc.
 • Hill L.H. (1947), Pattern for Good Labor Relations, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York., 35
 • McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York.
 • Pieper R. (1990), Human Resource Management: An International Comparison, Walter de Gruyter & Co., Berlin
 • Pace A. (2007), Human Resource Management in a Business Context, Cengage.
Notes
PL
Polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 6(83)/2011. Opublikowano na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2011 6(83), ISSN 1641-0882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10043
YADDA identifier
bwmeta1.element.a37fafa7-039f-3937-ad4f-951333f8f0d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.