PL EN


2013 | 7 | 2 | 1-11
Article title

Nadváha a obezita dětí a dospívajících ve Velké Birtánii - současný stav a přístupy, vycházející z psychosociálních a environmentálních aspektů problému

Content
Title variants
EN
Overweight and obesity among children and adolescents in the UK - the current status and approaches, based on knowledge of the psychosocial and environmental aspects of the problem
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper introduces the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in the current UK and some knowledge of British researches focused on the role of psychosocial and environmental variables in the creation, development and maintenance of overweight and obesity. The United Kingdom is country with ethnically more diverse composition, that has always raised doubts about the value of the compared data of overweight and obesity, that has been thus obtained in different ethnic groups living here. This problem and its solution in the current country is devoted one part of this contribution. Further part introduces the researches concerned with the relationships between overweight and obesity of British native population and various ethnic groups and their psychosocial and environmental variables, that are always formed, accompanied or mutual differ in a characteristic way of interpersonal communication.The conclusion of the paper is devoted to the strategies, that are currently applied to address the problem of overweight and obesity in some administrative areas of this country. Creators of project Foresight (Butland et al., 2007) propose solutions of increasing incidence of overweight and obesity, in which are involved various ministries and that could be realised through the responsible institutions. These changes would better fit the (psycho) human biology and so could more naturally lead to a healthier lifestyle.
CS
Příspěvek seznamuje s výskytem nadváhy a obezity u dětí a dospívajících v současné Velké Británii a s některými poznatky z britských výzkumů, zaměřených na roli psychosociálních a environmentálních proměnných při vzniku, rozvoji a udržování nadváhy a obezity. Velká Británie patří k zemím s etnicky pestřejším složením obyvatel, což vždy vedlo k pochybnostem odborníků o hodnotě srovnávaných údajů o nadváze a obezitě mezi původními obyvateli a obyvateli z řad jednotlivých etnik, která ve Velké Británii žijí. Tomuto problému a jeho současnému způsobu řešení v této zemi je věnována jedna z částí příspěvku. Dále příspěvek seznamuje s výzkumy, zabývajícími se vztahy mezi nadváhou a obezitou příslušníků původních britských obyvatel i jednotlivých etnik a spolupůsobícími psychosociálními a environmentálními proměnnými, které jsou vždy tvořeny, doprovázeny nebo se navzájem liší charakteristickým způsobem mezilidské komunikace. Britská odborná veřejnost se prostřednictvím britských vládnoucích institucí vyjádřila k problému nadváhy a obezity řadou projektů. Tvůrci projektu Foresight (Butland et al., 2007) navrhují řešení stoupajícího výskytu nadváhy a obezity z celonárodní a déledobé budoucí perspektivy, kdy jsou v jednotlivých resortech prostřednictvím odpovědných institucí zaváděny změny, které by lépe vyhovovaly (psycho) biologii člověka a tak přirozeně vedly ke zdravějšímu životnímu stylu.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
1-11
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.a5fa425c-da0f-49aa-8b85-c83e489c9761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.