Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 67 | 4 | 485-502

Article title

Je vágnost sémantický či ontický fenomén?

Authors

Content

Title variants

EN
Is vagueness a semantic or an ontical phenomenon?
DE
Ist Vagheit ein semantisches oder ein ontisches Phänomen?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek představuje dnešní diskusi o ontické vágnosti v současné analytické metafyzice. Uvádí hlavní argumenty obhajující zavedení vágních objektů do ontologie i argument pro setrvání u dominantního sémantického pojetí vágnosti. Hlavní překážku přijetí vágních objektů představuje závěr Evansova argumentu, podle něhož tvrzení o neurčité identitě objektů, k nimž určitě referují singulární výrazy, vedou k nekoherenci. Pokud tedy vágní objekty implikují taková tvrzení o neurčité identitě, nemohou existovat. Článek ukazuje hlavní námitky vůči Evansovu argumentu i zdůvodnění, která dokazují, že existence vágních objektů je slučitelná s jeho přijetím.
EN
The article presents the current discussion about ontical vagueness in contemporary analytical metaphysics. It enumerates the main arguments that advocate the introduction of vague objects into ontology and the argument for remaining with the dominant semantic concept of vagueness. The main obstacle to the acceptance of vague objects is presented by the conclusion of Evans’ argument, according to which assertions about the uncertain identity of the objects, to which singular expressions certainly refer to, lead to incoherence. If then vague objects imply such assertions about uncertain identity, they cannot exist. The article shows the main objections against Evans’ argument and also the rationales that demonstrate that the existence of vague objects is compatible with its acceptance.
DE
Im vorliegenden Artikel wird die aktuelle Diskussion über die ontische Vagheit in der heutigen analytischen Metaphysik vorgestellt. Dabei werden die Hauptargumente für die Einführung vager Objekte in die Ontologie sowie das Argument für die Beibehaltung der dominanten semantischen Auffassung der Vagheit aufgeführt. Das Haupthindernis für die Akzeptanz vager Objekte ist der Schluss von Evans’ Argument, demgemäß die Behauptung der unbestimmten Identität von Objekten, auf die sich bestimmte singuläre Ausdrücke beziehen, zu Inkohärenz führt. Wenn daher vage Objekte derartige Behauptungen einer unbestimmten Identität implizieren, können diese Objekte nicht existieren. Im Artikel werden die wesentlichen Einwände gegen Evans’ Argument aufgezeigt, und es wird begründet dargelegt, dass die Existenz vager Objekte mit dessen Akzeptanz vereinbar ist.

Year

Volume

67

Issue

4

Pages

485-502

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.a60a8881-de43-490e-b30e-337483cf4629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.