Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 1 | 2-22

Article title

Comput digital and Jan Hus as Defender of the Faith

Content

Title variants

CS
Comput digital a Jan Hus jako obhájce víry

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study focuses on the Evangelist Jan Hus as an iconographic type, familiar in particular from the illumination Jan Hus před kostnickým koncilem (Jan Hus before the Council of Constance) in the Litoměřice Gradual, where Hus is depicted performing the gesture of counting arguments, so-called the comput digital. In the High Middle Ages, this gesture, associated with the scholastic method of thinking and argumentation, wherein individual arguments were counted one by one, began to be used in fine art to depict not just scholarly disputations but in particular disputations over faith. It was associated with Christ, St Catherine of Alexandria, St Dominic, and other defenders of the faith. However, the gesture of comput digital that Jan Hus makes not only characterises him as a defender of the true faith but also has the character of an act of blessing and ranks him among the saints. Given that Hus was not designated as a saint through the Catholic Church’s customary rite of canonisation, an extremely important role in establishing Hus’s sainthood was played not just by writings, especially liturgical and historical texts, but also by images, which contributed to the constitution and declaration of Hus’s sainthood. The image of Jan Hus as a newly made saint in the Utraquist Church was shaped by several sources: the narrative is based on historical texts containing some sacred motifs that liken Hus to Christ and make a typological parallel between Elijah’s fiery chariot and Hus at the stake. Comparisons of Hus to Christ or a saint are done in a similar manner – using the semiotic tradition of the gesture of comput digital, which, in association with Hus, forms a generally intelligible type of visual representation of the new saint. These facts reveal Utraquist circles to have been very creative in the field of visual expression and in their ability to use combinations of various layers of historical narrative and previously established motifs to create a new iconographic type.
CS
Studie se věnuje ikonografickému typu Jana Husa – kazatele, tak jak jej známe zejména z iluminace Jan Hus před kostnickým koncilem v Litoměřickém graduálu. Hus je zde zobrazen s gestem vypočítávání argumentů, tzv. comput digital. Toto gesto se v době vrcholného středověku v souvislosti se scholastickým způsobem myšlení a argumentace, používajících metodu postupného vypočítávání argumentů, začalo ve výtvarném umění objevovat nejen při zobrazení učených disputací, ale zejména disputací o víře. Přináleželo k samému Kristovi, sv. Kateřině Alexandrijské, sv. Dominikovi a dalším obhájcům víry. Gesto comput digital v rukou Jana Husa jej však charakterizuje nejen jako obhájce pravé víry, ale má také charakter posvěcující a řadí jej mezi svaté. Vzhledem k tomu, že Husovo ustavení světcem se neodehrálo rituálním svatořečením, běžným v katolické církvi, hrály ve formování Husovy svatosti mimořádnou úlohu nejen texty, zejména liturgické a historické, ale také obrazy, které spoluvytvářely a deklarovaly Husovu svatost. Obraz Jana Husa jako nového světce utrakvistické církve se formoval z několika zdrojů: narace příběhu se opírá o historické texty obsahující některé sakralizační motivy přirovnávání Husa ke Kristu (typologická paralela mezi Eliášovým ohnivým vozem a Husovou hranicí). Připodobnění Husa ke Kristovi či svatým se děje obdobným způsobem – používá významové tradice gesta comput digital, které ve spojení s Husem vytváří obecně srozumitelný obrazový typ nového světce. Utrakvistické prostředí se na základě těchto skutečností ukazuje jako velmi kreativní v oblasti obrazového vyjadřování, ve schopnosti vytvořit na základě kombinace různých vrstev historické narace a starších zavedených motivů nový ikonografický typ.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

1

Pages

2-22

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ab201dff-3e68-44ed-b32d-a0c90b83f3f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.