PL EN


2010 | 4 | 2 | 22-40
Article title

Kvalita života HIV pozitivních osob

Content
Title variants
EN
Quality of life of HIV positive people
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study aims to investigate factors that infuence the quality of life of HIV infected people. Based on findigns from a number of researches high level of CD4+ lymphocytes count, low viral load, employment and social support have been found to have a positive effect on the quality of life of HIV infected individuals, while depression, low CD4+ lymphocytes count, high level of viraemia, and comorbidities (such as pneumocystis pneumonia, hepatitis C, cytomegalovirus infection) have a negative effect on the quality of life. The role of gender in the quality of life of HIV infected people is as yet not clear. Some researches document lower quality of life in HIV positive women compared to HIV positive men, while others don’t show any difference. Antiretroviral therapy has both positive and negative effect on quality of life. There is an indication that co-infection with hepatitis G virus may positively influence health related aspects of the quality of life of HIV infected people. In a further research, the authors will examine the effects of HGV infection on general quality of life in HIV positive individuals. As yet very little research has been done in this area. It is hoped that by discovering the range of factors that may influence the quality of life of HIV infected people, their needs will be better understood, which may in turn increase their adherence to antiretroviral therapy and lower their tendency towards risky behavior.
CS
Studie si klade za cíl prozkoumat faktory, které ovlivňují kvalitu ţivota HIV infikovaných osob. Na základě výsledků mnoha výzkumů byl zjištěn pozitivní efekt na kvalitu ţivota HIV infikovaných osob u těchto faktorů: vysoká hladina CD4+ lymfocytů, nízká virová náloţ, zaměstnanost a sociální opora. Zatímco deprese, nízký počet CD4+ lymfocytů, vysoká virémie a souběţná onemocnění (jako např. pneumocystová pneumonie, hepatitida C a cytomegalovirová infekce) mají negativní efekt na kvalitu ţivota. Úloha genderu v oblasti kvality ţivota HIV infikovaných osob není zatím zřejmá. Některé výzkumy dokládají niţší kvalitu ţivota HIV pozitivních ţen v porovnání s HIV pozitivními muţi, zatímco jiné neprokazují ţádné rozdíly. Antiretrovirová terapie má jak pozitivní, tak negativní efekt na kvalitu ţivota. Objevují se zjištění, ţe souběţná infekce virem HGV můţe mít pozitivní vliv na se zdravím související kvalitu ţivota HIV infikovaných osob. V dalším výzkumu budou autoři zkoumat efekt infekce virem HGV na celkovou kvalitu ţivota HIV pozitivních osob. Zatím v této oblasti bylo podniknuto málo výzkumů. Objevení faktorů, které ovlivňují kvalitu ţivota HIV infikovaných osob, můţe zvýšit porozumění jejich potřebám, coţ můţe zvýšit jejich adherenci k antiretrovirové terapii a sníţit tendence k rizikovému chování.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
22-40
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
author
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ac9a9f43-430a-4abe-8e28-a3464ec89a37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.