Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 4 | 425-448

Article title

Konec se blíží? Kritické připomínky k teorii kolapsů

Authors

Content

Title variants

EN
The end is near? Critical remarks of the theory of collapse

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie poukazuje na tři základní slabiny současného českého diskursu o kolapsech komplexních společností, jehož předním mluvčím se stal egyptolog Miroslav Bárta. Zaprvé nedošlo k vyrovnání s absencí vědeckého konsensu ohledně determinantů historického vývoje a teorii, která by poskytla jednotící rámec pro zařazení a interpretaci konkrétních prediktorů kolapsu, byla věnována jen minimální pozornost. Zadruhé nebyla podána jasná odpověď na otázku, která společenská struktura je při studiu kolapsu vlastně předmětem zkoumání, přestože se volné přechody mezi rovinami kultur, států a civilizací nejeví z analytického hlediska možné. Zatřetí se řada navržených prediktorů kolapsu ukazuje již při zběžném ohledání jako zásadně problematická. Studie dochází k závěru, že současný stav poznání problematiky kolapsů komplexních společností neospravedlňuje vyslovování vědecky podložených predikcí, které by mohly být zdrojem pragmatické legitimizace pro společenské a humanitní vědy.
EN
The study shows three fundamental weaknesses in contemporary Czech discourse on collapse of complex societies as prominently represented by Miroslav Bárta. First, the absence of scientific consensus regarding the determinants of the historical development has not been properly considered, and very limited attention has been dedicated to a theory that would provide a unifying framework for inclusion and interpretation of individual predictors. Second, there has been no clear answer to the question of which social structure, be it a state, a culture, or a civilization, exactly is the subject of examination, although a specific delimitation seems to be analytically necessary. Third, even a superficial examination shows many of the proposed predictors of the approaching collapse as deeply problematic. The study concludes that the current level of development of the scientific study of complex societies’ collapse does not provide ground to justify predictions that could pragmatically legitimize the social sciences and humanities.

Year

Volume

38

Issue

4

Pages

425-448

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ad51a9d6-581a-4029-9328-c53cd0f52462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.