Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107 | 1 | 3-21

Article title

Právo a antropologie  : distinkce, jež neskomírá

Content

Title variants

EN
Law and anthropology  : distinction that does not dissolve

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Antropologická i právní literatura často uvádí, že antropologie práva je hraniční disciplínou mezi antropologií a právem (resp. právní vědou). Jasná a jednoznačná dělící příčka je z tohoto hlediska fundamentálním předpokladem pro neproblematickou interdisciplinární spolupráci sociálních antropologů a právních vědců a pro kombinaci etnografických dat s právními analýzami. Tento článek naproti tomu připomíná, že z hlediska historického vývoje vědy je vztah sociální antropologie a západní právní ontologie, jež je vtělena do právních věd, docela jiný. Sociální vědy, a sociální antropologie zvláště, se historicky etablovaly jako reflexivní empirické obory soustavným překračováním prostorových a temporálních limitů západní právní ontologie, přičemž antropologie práva a její předchůdce, historickoprávní škola, sehrály v tomto procesu klíčovou roli. Antropologie práva jako svébytné vědecké zaměření, jež chápe právo jako problém druhého, je sourodé s antropologií a sociálními vědami, avšak nesourodé s právními vědami, byť i v nich má své historické počátky. Její specifické postavení je tak samo připomínkou historicky vzniklé nesourodosti zdánlivě příbuzných normativních a sociálních věd.
EN
Anthropological and legal literatures often claim that the anthropology of law is a boundary discipline between social anthropology and legal studies. From this point of view, a sharp divide between law and culture is an indispensable prerequisite for any smooth interdisciplinary collaboration between social anthropologists and legal scholars as well as for combining ethnographic data with legal analyses. This paper, on the other hand, suggests that such joint efforts require a more sophisticated understanding of the mutual relationships between these disciplines and points to their entangled disciplinary beginnings. The social sciences, and social anthropology in particular, established their reflexive empirical methodologies and analytical systems by continually transcending the spatial and temporal boundaries of Western (legal) orthodoxy. Hence, the anthropology of law is seen as a distinctive scientific field, which views the law as an issue of the Other and whose definite theoretical and methodological attitudes are incompatible with both the ethnocentrism of conventional jurisprudence and the understanding of the Otherness in non-legal anthropology

Year

Volume

107

Issue

1

Pages

3-21

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ae8a4b42-083c-4fc9-b2ba-b71c5574cf9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.