PL EN


2010 | 1(72) | 76-87
Article title

COMMUNICATIONS AND KNOWLEDGE AS DEVELOPMENT FACTORS OF COMPANIES OF THE FUTURE UTILIZING EUROPEAN UNION SUBSIDIES

Content
Title variants
PL
Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju przedsiebiorstw przyszlosci wykorzystujacych dotacje unijne
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw polskich w obszarze implementacji wiedzy innowacyjnej po uzyskaniu wsparcia unijnego. Na podstawie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem zbadano przepływ wiedzy o niezbędnych inwestycjach innowacyjnych procesowych i produktowych, wpływ komunikacji na atmosferę w organizacji i na postrzeganie pozycji konkurencyjnej przez załogi. Badania wykazały, że implementacja środków unijnych w przedsiębiorstwach przyszłości wymaga przedsiębiorczego sposobu zarządzania i właściwej organizacji czynnika ludzkiego, a inwestycje z udziałem dotacji publicznych wzmacniają więzi pracowników z firmą, poprawiają atmosferę (szczególnie w przedsiębiorstwach mniejszych) oraz pozytywnie wpływają na motywacje załogi i zrozumienie dalszych potrzeb inwestycji innowacyjnych.
EN
The objective of this study is to demonstrate the behavior of Polish companies in the area of implementing innovative knowledge following receipt of European Union support. Research has shown that implementing these resources necessitates an entrepreneurial management approach and the proper organization of the human factor.
Year
Issue
Pages
76-87
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2010-02-15
Contributors
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Benedykt Puczkowski, Uniwersytet Warminsklo-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Prawa i Adminmistracji, al. Obronców Tobruku 3, 10-057 Olsztyn, Poland
References
  • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 2001.
  • Puczkowski B., Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2005.
  • Stabryła A. (2007), Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 7.
  • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005 – 2006. Syciński S., Żołnierski A. red. (2007), Warszawa.
  • Zając C., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej – wyniki badań, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA076913
YADDA identifier
bwmeta1.element.aff082a5-96b4-3946-9da6-9efe9114f1fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.