Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 2 | 101-118

Article title

How Slovak mothers view child vaccination : Focus group analysis

Content

Title variants

SK
Ako vnímajú slovenské matky očkovanie detí : analýza fókusových skupín

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. The number of vaccination refusals is growing. A total of 1,291 vaccination refusals were recorded in Slovakia in August 2012. By August 2013, the number of refusals had risen to 2,595. The aim of this study is to investigate the issues and heuristics that play a role in parental decision-making on children’s vaccinations. Method. The authors conducted four focus groups among mothers of children under the age of 5 (N=34). The data were transcribed and analysed using qualitative analysis software and thematic analysis. Results. First-time mothers often reported being under pressure to make vaccination decisions within the stressful context of new-born check-ups. Under such conditions decision making is often subject to biases and driven by fear. In this paper, the heuristics that may play a role in the decision-making process are described. Discussion. Parents attempt to balance the potential risks of having their child vaccinated or not. Trust is another theme that tends to surface repeatedly in a system incapable of adequately dealing with questions related to vaccination safety. Conclusions. Vaccination is perceived to be a controversial medical intervention. Parents require assistance when deciding whether to vaccinate their child, especially in the form of clear, concise, balanced and empathetic discussion with paediatricians. Appropriate decision-making aids would also help the process.
SK
Problém. Počet odmietnutí očkovania na Slovensku rastie. Do augusta 2012 bolo zaznamenaných 1291 prípadov odmietnutia očkovania. Do augusta 2013 tento počet narástol na 2595 prípadov. Cieľom tejto štúdie je zmapovať témy a heuristiky, ktoré vstupujú do rozhodovacieho procesu rodičov o očkovaní ich detí. Metóda. Autori zrealizovali štyri fókusové skupiny s matkami malých detí do 5 rokov (N = 34). Dáta prepísali a analyzovali softvérom pre kvalitatívnu analýzu metódou tematickej analýzy. Výsledky. Matky prvého dieťaťa často uvádzali tlak urobiť rozhodnutie ohľadom vakcinácie v stresujúcom kontexte novorodeneckých prehliadok. V takýchto podmienkach matky siahajú po heuristikách v rozhodovaní a rozhodnutie robia pod vplyvom strachu. Autori popísali niekoľko heuristík, ktoré môžu zohrávať rolu v procese rozhodovania. Diskusia. Rodičia sa snažia vybalansovať potenciálne riziká očkovania ako aj neočkovania. Opakovane sa vynára téma dôvery v systém, ktorý často nie je schopný vhodným spôsobom odpovedať na otázky týkajúce sa bezpečnosti očkovania. Záver. Očkovanie vnímajú mnohé participantky ako kontroverznú medicínsku intervenciu. Rodičia potrebujú pomoc pri rozhodovaní o očkovaní svojich detí, najmä formou jasnej, stručnej, vyváženej a tiež empatickej diskusie s pediatrom. Pomôcť rozhodovaciemu procesu by mohli vhodné rozhodovacie pomôcky.

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

101-118

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b2817da5-7f13-42f9-b391-eaaab0be7856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.