PL EN


2016 | 64 | 2 | 243-266
Article title

Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno : Podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice

Authors
Content
Title variants
EN
Second edition of the Náměšť nad Oslavou grammar (1543) rediscovered : Suggestion for reflections on phonology, typography and publishing technology
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
In a Munich University library catalogue, Petr Voit has found that the second edition of the first grammar of Czech by Beneš Optát, Petr Gzel and Václav Philomath Grammatyka česká (1533), published in Nuremberg in 1543 is not missing, and that a unique (as far as we currently know) preserved copy can be found in this fonds under shelf no. 0014/W 8 Philol. 748#1. The aim of this study is to present previous reports on this second edition of the grammar in the literature (I), to describe the preserved Munich copy (II), to compare it with the first edition, and to indicate the options for interpreting and comparing with others, particularly the transcription of the Nuremberg edition in Gramatika česká by Jan Blahoslav (III). The conclusion summarizes the issue in several points and questions — relating to the prints under comparison and the difference between a) the phonology (historical grammar) in the 16th century printed texts; b) the orthography and typography in the 16th century printed texts; and c) the publishing technology appropriate for 16th century Czech texts. Not least, questions are formulated on the Grammatika česká manuscript (IV).
CS
Petr Voit zjistil v katalogu mnichovské univerzitní knihovny, že druhé vydání první mluvnice češtiny Beneše Optáta, Petra Gzela a Václava Philomatha Grammatyka česká (1533), vydané v Norimberku roku 1543, není nezvěstné a že pod signaturou 0014/W 8 Philol. 748#1 se v tomto fondu nachází její — pokud dnes víme — unikátně dochovaný exemplář. Cílem této studie je představit dosavadní zprávy o tomto druhém vydání mluvnice v literatuře (I), popsat dochovaný mnichovský exemplář (II) a srovnat ho s vydáním prvním a naznačit možnost výkladu a srovnání dalších, hlavně s opisem norimberské edice v Gramatice české Jana Blahoslava (III). Závěr shrnuje problematiku do několika bodů a otázek — týkají se kromě srovnávaných tisků diference mezi a) fonologií (historickou gramatikou) v tištěných textech 16. století; b) ortografií a typografií v tištěných textech 16. století; c) ediční techniky vhodné pro české texty z 16. století. V neposlední řadě jsou formulovány otázky týkající se rukopisu Grammatika česká (IV).
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
243-266
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.b36f888a-e698-41f6-b821-c8985db0444b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.