Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 5 | 696-707

Article title

Na rozhraní žánrů : Karel Havlíček mezi literární tvorbou, epistolografií a publicistikou

Content

Title variants

EN
At the interface of genres : Karel Havlíček between literary output, epistolography and journalism

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Východiskem úvah o formě a funkcích tří dochovaných dopisů Karla Havlíčka z druhé poloviny roku 1854 (12.7., 23.11., 23./24.12.) určených s největší pravděpodobností Josefu Podlipskému je materiál připravené edice úplné korespondence Karla Havlíčka (GAČR 406/12/0691). S přihlédnutím k situaci (i k „situaci psaní“) Karla Havlíčka v r. 1854 (internace v Brixenu) je sledováno, do jak různých textových rolí (básník — epistolograf — publicista) pisatel dopisů (pro svého adresáta) vstupuje, jak různými prostředky a postupy jsou tyto textové role budovány a jak se, komplementárně k různým textovým rolím pisatele, vydělují různé funkce dopisu: Funkce interakční, žánru dopisu vlastní, dominuje v dopise z 23. 11. — v něm je, ve výrazném zaměření na adresáta a k podpoře pisatelova záměru, využito prostředků a postupů typických pro Havlíčkovu publicistiku, zvl. pokud jde o užití a zvýznamnění cizích textů. Funkce informační se jako dominantní přiřazuje dopisům z 12. 7. a 23. / 24. 12.: ty formou krátce uvozených nebo zcela neuvozených „citací“ podávají informace o Havlíčkových (v Brixenu psaných a napsaných) textech jiných žánrů. Tyto dva dopisy tak svým způsobem stojí za něco jiného, zastupují totiž akt zveřejnění dobově nezveřejnitelného — Havlíčkových textů uměleckých (12.7.: Král Lávra, Život věčný, Hrob) a textu publicistického, literární kritiky (23. / 24. 12: Upřímné mínění o almanachu Lada Nióla). Ve svém celku pak tři brixenské dopisy, ozřejmujíce Havlíčka jako tvůrce textů různých žánrů (poezie, dopisu, literární kritiky), dodávají (i pro něj samého) smysl brixenskému vyhnanství.
EN
The basis for these deliberations over the form and functions of three surviving letters by Karel Havlíček from the latter half of 1854 (12.7., 23.11., 23./24.12.) most probably addressed to Josef Podlipský, is material from the forthcoming edition of the complete correspondence of Karel Havlíček (GAČR 406/12/0691). Taking into account Karel Havlíček’s situation (and „writing situation“) in 1854 (i.e. he was interned in Brixen), an enquiry is made into the way the letter writer assumed various text roles (poet, epistolograph, journalist) for his addressee, the way various devices and procedures are used for these textual roles and the way the various epistolary functions are separated to complement the writer’s various text roles: the interactive function, the letter genre itself, dominates the letter dated 23.11. — which uses the various devices and procedures typical of Havlíček’s journalism, i.e. a sharp focus on the addressee to support the writer’s objective, particularly with regard to the usage of emphasis on others’ texts. The informative function is assigned as dominant in the letters dated 12.7. and 23. / 24.12.: in the form of briefly quoted or entirely unquoted „citations“,these provide information on Havlíček’s texts of other genres, being written or having already been written in Brixen. Hence in their own way two letters stand for something else, i.e. they represent the act of publication of what was then unpublishable — Havlíček’s artistic texts (12.7.: King Lávra, Eternal Life, The Grave), and a journalistic text with literary criticism (23. / 24.12: Sincere opinion on the Lada Nióla Almanach). Hence a total of three Brixen letters, making it clear that Havlíček wrote texts of various genres (poetry, letters, literary criticism), gave further meaning to his Brixen exile (even for Havlíček himself).

Year

Volume

66

Issue

5

Pages

696-707

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b6823468-74c2-4134-8ba1-8cc737122ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.