Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 6 | 676-690

Article title

Znalost zvláštností pacienta : důležitý předpoklad individualizované péče

Authors

Content

Title variants

EN
Knowing of patient : an important prerequisite for individualized care

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Po staletí se lékaři primárně zajímali o nemoci, které lidi trápí. Zájem o důkladné poznání nemocí přinesl mnoho pozitivního, ale souběžně slábl zájem zdravotníků o individuální zvláštnosti nemocného člověka. Odborníci si začali toto riziko uvědomovat, a proto začal sílit trend, že je třeba systematicky zjišťovat a při klinickém rozhodování brát v úvahu zvláštnosti lidí, kteří danou nemoc mají. Přehledová studie, která nový trend přibližuje, je strukturována do šesti částí. V první části výklad charakterizuje dosavadní chápání pojmu zdravotníkova znalost pacienta a upozorňuje, že existuje rozdíl mezi znalostmi o pacientovi (např. znalost výsledků vyšetření) a znalostí pacienta samotného jako svébytné osobnosti. Druhá část připomíná, že teprve když zdravotník porozumí jedinečnosti daného pacienta, může zvolit adekvátní individualizovaný postup. Třetí část studie předkládá výsledky analýzy 16 článků, které uvádějí některé konkrétní složky obecného pojmu „zvláštnosti pacienta“. Autor studie tyto složky sdružil do 11 skupin, čímž vzniklo 10 skupin psychologických charakteristik pacientovy osobnosti a 1 skupina zdravotnických charakteristik. Čtvrtá část studie popisuje postupy, jimiž se ve zdravotnické praxi dají diagnostikovat zvláštnosti pacienta. Pátá část shrnuje vážné důsledky toho, že někteří zdravotníci neznají zvláštnosti svých pacientů. Poslední, šestá část, přináší odpověď na otázku: Jak rozvíjet u zdravotníků znalost zvláštností pacientů?
EN
For centuries, doctors have been primarily concerned with the diseases that people suffer from. The interest in thorough knowledge of diseases has brought many positive but concurrently weakened the interest of health workers in the individual peculiarities of the ill person. Experts started to become aware of this risk. This resulted in strengthening the trend that in clinical decision-making it is crucial to systematically identify and take into account the peculiarities of people who have the disease. An overview study that approaches the new trend is structured into six parts. The first part describes the current understanding of the concept of knowing the patient and points out that there is a difference between knowledge of the patient (eg. knowledge of the results of the examination) and the knowledge of the patient himself as an individual. The second part reminds that only when a healthcare practitioner understands the uniqueness of the patient he/she can choose an adequate individualized approach. The third part of the study presents the results of the analysis of 16 articles, which present some specific components of the general notion of “knowing the patient”. The author of the study grouped these components into 11 groups, creating 10 groups of psychological characteristics of the patient’s personality and 1 group of health characteristics. The fourth part of the study describes procedures that may be used in medical practice to assessment peculiarities of the patient. The fifth part summarizes the serious consequences of the fact that some healthcare professionals do not know the peculiarities of their patients. The last, sixth part, answers the question: How to develop the knowing of the patients’ peculiarities?

Year

Volume

63

Issue

6

Pages

676-690

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.b7d1d300-26c6-4e70-8120-619e22af3ee4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.