PL EN


2010 | 3-4(74-75) | 29-38
Article title

CHANGES IN THE VALUE SYSTEMS OF POLISH COMPANIES

Content
Title variants
PL
Zmiany w systemie wartosci polskich przedsiebiorstw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie wartości organizacyjnych, wskazując na ich rolę w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw. Prowadzone rozważania koncentrują się na przyczynach i kierunkach przeobrażeń systemu wartości polskich przedsiębiorstw, a ich podstawę stanowią wyniki badań empirycznych. Pozwalają one wnioskować o dalszych kierunkach rozwoju systemu wartości oraz o doborze narzędzi pomocnych w jego utrwalaniu.
EN
This paper discusses the problem of organizational values, pointing to their role in the process of company operations. Considerations focus on the reasons and directions of transformations in the value systems of Polish companies and are based on empirical research. They allow conclusions as to further directions in value system development and the selection of tools helpful in making them permanent.
Year
Issue
Pages
29-38
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2010-06-15
Contributors
 • Szczecin University, Szczecin, Poland
 • Katarzyna Gadomska-Lila, Uniwersytet Szczecinski, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Organizacji i Zarzadzania, ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin, Poland
References
 • Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F. (2000), Handbook of Organizational Cultureand Climate, Sage Publictions Inc., California.
 • Bieniok H., red. (2004), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Blanchard K., O’Connor M. (1997), Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brown A. (1998), Organizational Culture, Pitman Publishing, London.
 • Czerska M. (2004), Zgodność rzeczywistej kultury w organizacjach gospodarczych z wymogami strategii, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1054, Wrocław.
 • Fook N., Watson T.J. (1992), Culture, Environment and Survival in Further Education Colleges. Paper given to the British Academy of Management Annual Conference, wrzesień.
 • Gesteland R., 2000, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Glińska-Neweś A.(2001), Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Harrisom L.E., Huntington S.P. red. (2003), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Hofstede G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in work related values, Sage, Beverly Hills, London.
 • Martyniak Z., red. (1998), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Pocztowski A., Buchelt B. (2008), Trends and Issues in Human Resorce Management in Polish Companies, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Schein E. (1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, „Sloan Management Review”, zima.
 • Sikorski Cz. (1992), Między rynkiem a centralnym planowaniem. Polski kierownik – jaki jest? Jaki być powinien? EKORNO, Łódź.
 • Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Stan kapitału ludzkiego w Polsce w 2008 r., Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/14.pdf
 • Stańczyk S., Stańczyk-Hugiet E. (2007), Strategia wiedzy – kultura wiedzy, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.
 • Trendy HRM w Polsce (2009), raport firmy Deloitte, materiał powielany Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA08352
YADDA identifier
bwmeta1.element.ba24579c-17b7-3c8d-9588-78d422679564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.