Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 1 | 61-65

Article title

Josef Váchal o nutnosti a zbytečnosti umění

Content

Title variants

EN
Josef Váchal on the essentiality and inessentiality of art

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Přednáška O umění, pocházející z první poloviny třicátých let, představuje nejúplnější a nejpodstatnější souhrn myšlenek Josefa Váchala o povaze umělecké tvorby. Soudobé výtvarné dění charakterizuje jako střetávání dvou široce vymezených konfliktních proudů, totiž konzervativní a avantgardní tvorby. Pro svůj nezávislý a nekonformní postoj se Váchal neztotožňuje s žádným z protichůdných táborů a oba podrobuje sarkastické kritice. Pozoruhodná je jeho polemika s dobovou českou avantgardou, zvláště s kubismem, předkládající málo diskutované, leč věcné a podstatné argumenty: odvozenost a závislost na importovaných vzorech, slevování z nároků na profesionální kvalitu v honbě za rychlým úspěchem a především ztrátu smyslu pro závažnost obsahu díla. Důraz na duchovní náplň uměleckého díla a odmítání povrchního formalismu spojuje Váchala s ostatními představiteli tzv. druhé symbolistní generace (Františkem Koblihou, Janem Konůpkem a Janem Zrzavým). Překvapivé paralely lze však nalézt i v korespondenci a teoretických úvahách Bohumila Kubišty, jednoho z protagonistů předválečné avantgardy. V roli umělce, stojícího stranou dobových trendů, se Josef Váchal zamýšlí také nad funkcí a stavem tehdejší výtvarné kritiky a usvědčuje ji z nedostatku erudice a objektivity, z tendenčnosti a klikaření a z ulpívání na povrchu díla. Oficiální výtvarná kritika je zdiskreditována nejen odborně nedostatkem profesionality, ale i morálně svým sklonem ke korupci. Proti ní hájí Josef Váchal právo na svobodný umělecký názor a neváhá označit tvůrce za jediného způsobilého hodnotitele svého díla. Podobně jako ostatní Váchalovy písemnosti nese text přednášky výrazný subjektivní otisk: překračuje rámec teoretických úvah a stává se osobní konfesí umělce nezávislého ducha a výjimečné, ryzí individuality.
EN
‘About Art’ is the title of a lecture by Josef Váchal from the first half of the 1930s which presents the most essential and comprehensive summary of his thoughts about the nature of art. He described what was going on in art in his day as a conflict between two broadly defined, contradictory streams, between conservative and avant-garde art. Adopting an independent and non-conformist standpoint, Váchal does not identify with either of the two opposing camps and subjects both of them to sarcastic criticism. He engages in a remarkable polemic with the Czech avant-garde of the period, and especially with Cubism, supporting his views with little discussed, but material and substantive arguments about its derived nature and dependence on imported models, the compromises being made to professional quality in the quest for quick success, and above all the loss of the sense that the content of art is significant. An emphasis on the spiritual dimension of an artwork and a rejection of superficial formalism equates Váchal with other representatives of the so-called second Symbolist generation (František Kobliha, Jan Konůpek, and Jan Zrzavý). However, surprising parallels can also be found in the correspondence and theoretical reflections of Bohumil Kubišta, one of the protagonists of the pre-war avant-garde. In the role of an artist standing outside contemporary trends, Josef Váchal also reflects in the lecture on the functions and state of art criticism in his day and accuses it of lacking in erudition and objectivity, of tendentiousness and cliquishness, and of being fixated on the surface of artworks. Official art criticism is claimed to have compromised itself not just professionally but also morally with its tendency towards corruption. Váchal counters this by defending the right to a free artistic opinion and he is quick to designate artists the only individuals competent to evaluate their work. Like Váchal’s other writings, the text of this lecture bears a strong subjective imprint: it goes beyond the frame of theoretical reflections to become the personal confession of an artist with an independent spirit and an exceptional, genuine individualism.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

1

Pages

61-65

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ba567a03-1f58-4e32-ab84-1580b9e227ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.