PL EN


2016 | nr 3 | 111--132
Article title

The rationalization of development strategies in high technology enterprises

Authors
Content
Title variants
PL
Racjonalizacja strategii rozwojowych przedsiębiorstw wysokich technologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the article is a discussion on the problems of rationalization of development strategies in high technology enterprises. The article presents the concept of the rationalization model of a strategic process in high technology enterprises in the configurational approach. Also, the partial results of research undertaken in the Project concerning defining and solving strategic problems in innovation enterprises have been analyzed.
PL
Przedmiotem artykułu jest dyskusja problemów racjonalizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw wysokich technologii. W artykule zaprezento-wano koncepcję modelu racjonalizacji procesu strategicznego przedsiębiorstw wysokich technologii w ujęciu konfiguracyjnym. Poddano również analizie częściowe wyniki prac badawczych podjętych w Projekcie4 z zakresu definiowania i rozwią-zywania problemów strategicznych w przedsiębiorstwach innowacyjnych.
Year
Volume
Pages
111--132
Physical description
Bibliogr. 35 poz.
Contributors
 • Faculty of Management, Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wroclaw
References
 • 1. Bieniok H.: Rola inteligencji emocjonalnej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji, [in:] Czerska M., Gableta M. (eds.): Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Organizatora, Toruń 2011.
 • 2. Beckman Ch., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopolan N.: Technology Entrepreneurship. “Strategic Entrepreneurship Journal”, No. 1, 2012.
 • 3. Brown S.L., Eisenhardt K.M.: Competing on the Edge. Strategy as a Structured Chaos. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • 4. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. PWN, Warszawa 2009.
 • 5. Brzeziński M.: Inżynieria kreatywnej organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsię-biorstwa”, nr 8, 2004.
 • 6. Brzeziński M.: Kreatywność w nowoczesnej organizacji. “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8, 2003.
 • 7. Cameron K.S., Dutton IE., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 • 8. Davenport T.H., Leibold M., Voelpel S.: Strategic management in the innovation economy. Wiley, 2006.
 • 9. Gabara W.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje. PWE, Warszawa 1989.
 • 10. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
 • 11. Heller M.: Moralność myślenia. Copernicus Center Press, 2015.
 • 12. Izzo G.: Compulsory ethics education and the cognitive moral development of salespeople: A quasi-experimental assessment. “Journal of Business ethics”, No. 28(3), 2000.
 • 13. Engel K., Diedrichs E., Brunswicker S. et al.: Improve: A European Project with Impact 50 Success Stories on Innovation Management. European Commission Enterprise and Industry, European Union, 2010.
 • 14. Kotarbiński T.: Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne. PWN, Warszawa 1986.
 • 15. Kordel P.: Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym, [in:] Świadek A., Wiśniewska J. (eds.): Innowacje we współczesnej gospodarce. Naukowe Wydaw-nictwo IVG, Szczecin 2014.
 • 16. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 • 17. Lennick D., Kiel F.: Moral Intelligence: Enhancing business performance and leadership success. Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ 2005.
 • 18. Martin D.E., Austin B.: Validation of the moral competency inventory measurement instrument: Content, construct, convergent and discriminant approaches. Proceedings of ASBBS 2008, http://asbbs.org/files/2008/PDF/M/Martin2.pdf.
 • 19. Miller D.: Configurations revisited. “Strategic Management Journal”, No. 17(7), 1996.
 • 20. Mintzberg H.: The strategy concept 1: Five Ps for strategy. “California Management Review”, 1987.
 • 21. Mudrack P.E.: The untapped relevance of moral development theory in the study of business ethics. “Journal of Business Ethics”, No. 42(3), 2003.
 • 22. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 • 23. Opara S.: Jak żyć? Wykłady z etyki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2011.
 • 24. Rok B.: Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? “Prakseologia”, nr 149, 2009.
 • 25. Rok B.: Nieczuli, wrażliwi, czy odpowiedzialni?, http://it-manager.pl/nieczuli-wrazliwi-czy-odpowiedzialni/, 25.06.2015.
 • 26. Stankiewicz M.J. (red.): Pozytywny potencjał organizacji: wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2010.
 • 27. Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A.: Polskie startupy. Raport 2015. Fundacja Startup Poland, 2015.
 • 28. Stachowicz J.: Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarzadzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania, [in:] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina A. (eds.): Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Dom Organizatora, Lublin-Toruń 2014.
 • 29. Stachowicz J., Stachowicz-Stanusch A.: Klastry – współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości. “Organizacja i Zarządzanie”, nr 4, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 • 30. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków 2007.
 • 31. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • 32. Weber M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie, 1956.
 • 33. Wigglesworth C.: Why spiritual intelligence is essential to mature leadership. “Integral Leadership Review”, 2006.
 • 34. Zbierowski P.: Opracowanie z zakresu orientacji pozytywnej i przedsiębiorczości. Pogłębione studia literaturowe i synteza istniejącego stanu wiedzy. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 • 35. Zbierowski P.: Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-30174447-4642-48c7-9807-7501a0a54241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.