PL EN


2016 | nr 1 | 131--144
Article title

Jakość obsługi pacjenta we współczesnym podmiocie leczniczym na przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
Quality of the patient service in contemporary hospital on the example of Self Public Clinical Hospital no. 6 of Silesian Medical University in Katowice Silesian Health Center Child name John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość staje się jednym z zasadniczych elementów skuteczności funkcjonowania placówki ochrony zdrowia na konkurencyjnym rynku. Głównym celem artykułu ,jest prezentacja oceny jakości obsługi pacjenta na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego. Problematyka badawcza skupia się przede wszystkim wokół czasu oczekiwania na rejestrację i przeprowadzenie badania, sposobu odnoszenia się personelu lekarskiego i pielęgniarski ego do pacjenta i rodziców, a także na dostępności do sanitariatów i świetlicy. W prowadzonym badaniu wykorzystano pierwotne (ankieta) i wtórne (materiały wewnętrzne) źródła danych. Badaną zbiorowość stanowią pacjenci wskazanego podmiotu leczniczego.
EN
Quality becomes one of the essential elements of effective functioning of the health care facilities in a competitive market. The main purpose of this article is to assess the quality of patient care for a selected entity hospital. The issue of research focuses primarily on the waiting time for registration and examination, a way of relating to medical and nursing staff to patients and parents, as well as the availability of toilets and common room. The conducted study used primary (questionnaire) and secondary materials (internal) data sources. The study community are the patients indicated entity hospital.
Year
Volume
Pages
131--144
Physical description
Bibliogr. 21 poz.
Contributors
author
author
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji, paulna.osial@polsl.pl
References
 • 1.Bukowska-Piestrzyńska A.: Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 2.Frąś J. (red.): Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • 3.Friedman M.A.: Issues In Measuring and Improving Health Care Quality. “Health Care Financing Review”, Vol. 16, No. 4, 1995.
 • 4.Kulik T.B., Latalski M. (red.): Zdrowie Publiczne. Czelej, Lublin 2002.
 • 5.Lisiecka K. (red.): Zarządzanie jakością usług zdrowotnych. IPiSS, Warszawa 2003.
 • 6.Lisiecka-Biełanowicz M.: Wybrane koncepcje zapewnienia jakości usług zdrowotnych, [w:] Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Polityka społeczna wobec reform. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • 7.Mociąg A.: Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych. Medica Press, Bielsko-Biała 2007.
 • 8.Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • 9.Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Pedetu, Warszawa 2003.
 • 10.Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • 11.Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 • 12.Skowron K.: Innowacyjność usług medycznych na przykładzie miasta Bytom, [w:] Biały W., Midor K. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. P.A. Nova, Gliwice 2013.
 • 13.Skowron K.: Kompleksowe zarządzanie jakością na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, [w:] Węgrzyn M., Wasilewski D.(red.): Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 • 14.Skowron K.: TQM źródłem przewagi konkurencyjnej szpitala –studium przypadku. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 44.PolitechnikaŚląska, Gliwice 2008.
 • 15.Skowron S., Dziwulski J.: Efektywność ochrony zdrowia w świetle zasad i funkcji współczesnego zarządzania, [w:] Krajewski K., Wójtowicz M. (red.): Skuteczne zarządzanie placówką medyczną. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001.
 • 16.Styś A. (red.): Marketing usług. Akademia Ekonomiczna, Wrocław1996.
 • 17.Trąbka W. (red.): Szpitalne systemy informatyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
 • 18.Ustawa z dnia 1 stycznia 1999 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. Nr 28, poz. 153,z późn. zm.
 • 19.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. Nr 112, poz. 654,z późn. zm.
 • 20.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza. Dz.U. Nr 28, poz. 152,z późn. zm.
 • 21.Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN, Warszawa 2007.
Notes
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-327db042-215d-496d-ac50-b63cbe6e4580
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.