PL EN


2017 | nr 1 | 119--130
Article title

Oczekiwania interesariuszy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The stakeholders’ expectations to corporate social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie interesariuszy jako istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówiono zarys koncepcji, a także drogę rozwoju odpowiedzialności biznesu w Polsce. Studia literatury przedmiotu i własne obserwacje autorki pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych interesariuszy oraz oczekiwań względem przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the issue of the stakeholders as the essence of corporate social responsibility. The author discussed outline of the concept and schedule of development of business responsibility in Poland. By researching subject resources and the author’s own observations, it highlights the most important division of stakeholders and the expectation of the company.
Year
Volume
Pages
119--130
Physical description
Bibliogr. 22 poz.
Contributors
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki , nieradzik@vp.pl
References
 • 1. Bojar M.: Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
 • 2. Dźwigoł H.: Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 3. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 4. Freeman R.E.: Strategic Management A. Stakeholder Approach. Pitman Publish, Boston 1984.
 • 5. Geisler R.: CSR w regionie przemysłowym Górnego Śląska?, [w:] CSR dla Górnego Śląska. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2006.
 • 6. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Commission of the European Communities, Brussels, 18 July 2001.
 • 7. Hąbek P.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zoriento-wanej na interesariuszy. Kwartalnik Naukowy „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2(6). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • 8. Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 9. Jabłoński A.: Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • 10. Kulczycka J., Wirth H.: Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe, nr 79. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2010.
 • 11. Kuraszko I.: Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu. Difin, Warszawa 2010.
 • 12. Ocieczek W., Gajdzik B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 13. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-biorstwem. C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • 14. Rok B.: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Forum Odpowie-dzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • 15. Rybak M.: Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
 • 16. Szumniak-Samolej J.: Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Poltext, Warszawa 2013.
 • 17. Ścibiorska-Kowalczyk I.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako metoda kształtowania relacji z interesariuszami, [w:] Szynal J. (red.): Nauki o Zarządzaniu „Management Sciences”, nr 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • 18. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • 19. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, http://www.pozytek.gov.pl/ Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html, 28.10.2016.
 • 20. Innowacje i CSR w MŚP – raport, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/innowacje-i-csr-w-msp-raport/, 03.11.2016.
 • 21. Ranking Odpowiedzialnych Firm 2016, http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2016/05/ ranking-odpowiedzialnych-firm-2016-wyniki/, 03.11.2016.
 • 22. Statut Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu tekst jednolity po zmianach dokonanych przez Walne Zebranie Członków w dniu 28.04.2010, http://odpowiedzialny biznes.pl/wp-content/uploads/2014/01/statut_2010.pdf, 03.11.2016.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-48f40fcf-c201-42b2-bb6e-d01671f0f531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.