PL EN


2016 | nr 1 | 101--110
Article title

Zarys problemów ekonomicznych, medycznych oraz zarządczych współczesnych podmiotów leczniczych

Authors
Content
Title variants
EN
Economic, medical and management problems related with function in g of public health care institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była analiza wybranych problemów ekonomicznych, medycznych oraz zarządczych związanych z funkcjonowaniem publicznych podmiotów leczniczych oraz na tej podstawie zaproponowanie rekomendacji. Przyjęto, iż sektor służby zdrowia jest niedoinwestowany i wymaga wielu zmian w celu efektywnego funkcjonowania. Zmiany te dotyczą przede wszystkim zwiększenia nakładów na profilaktykę oraz edukację zdrowotną, lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, a także orientacji na osoby starsze, których liczba stale wzrasta. Aktywność w tym zakresie stanowi szansę racjonalnego i długofalowego funkcjonowania sektora służby zdrowia, wzrostu średniej długości życia oraz zadowolenia społeczeństwa.
EN
The aim of this article is to point out some problems of economic, medical and management related with functioning of public medical institutions and to propose some recommendations on this basis. It was assumed, that the healthcare sector is underinvested and requires many changes to function effectively. These changes relate primarily to invest more in prevention and health education, improved access to health care, as well as orientation for the elderly, whose numbers are constantly increasing. Activity in this area provides an opportunity to rational and long-term functioning of the health sector, rising average life expectancy and satisfaction of society.
Year
Volume
Pages
101--110
Physical description
Bibliogr. 19 poz.
Contributors
References
 • 1. Golinowska S. (red.):Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce. Polska 2012, Warszawa 2012.
 • 2. Kautsch M., Misiński W., Macha K.: Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Magellan, Warszawa 2014.
 • 3. Kolwitz M.: Polski system ochrony zdrowia-perspektywa i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej. Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2010.
 • 4. Mossialos E., Le Grand J. (eds.): Health Care and Cost Containment in the European Union. Ashgate, Aldershot 1999.
 • 5. Zieliński G.: Zarządzanie i finanse. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • 6. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011,nr 122,poz. 696 z poźn.zm.).
 • 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004,nr 210,poz. 2135).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz.U. 1999,nr 31,poz. 302 –uchylony).
 • 9. Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020, (projekt).Warszawa, 29 października 2013.
 • 10. Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.
 • 11. Sprawozdanie Mz-29, bez MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 2014.
 • 12. www.bankier.pl.
 • 13. http://konfederacjalewiatan.pl.
 • 14. www.1averbraucherportal.de.
 • 15. www.medexpress.pl.
 • 16. www.nik.gov.pl.
 • 17. www.nazdrowie.pl.
 • 18. www.rynekzdrowia.pl.
 • 19. http://wyborcza.biz.
Notes
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-aa824bff-d18d-40f1-afd3-d4f2ad931652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.