PL EN


2008 | nr 1 | 61-85
Article title

Kształtowanie relacji sieci globalnych z lokalnymi na przykładzie koneckiego klastra odlewniczego i ceramicznego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Shaping of relations between global and local networks upon the example of the foundry and ceramic clusters in the Końskie Poviat
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw obecnie gwarantuje wiedza, w tym umiejętności transferu technologii i innowacji. Współcześnie czynniki produkcji mają ogromne znaczenie, ale pierwotną, najwyższa wartość przypisuje się wiedzy w knowledge societies (w społeczeństwach opartych na wiedzy). Kapitał intelektualny staje się najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, przesądzającym o jego kondycji ekonomicznej i społecznej. Zasadniczą kwestią ekonomiczną społeczną kulturalną i polityczną w procesie zarządzania wiedzą jest kształtowanie struktur wertykalnych. Ze względu na niskie niezbędne nakłady finansowe do rozwoju struktur wertykalnych i relatywnie proste, a w każdym razie relatywnie mało kosztownie technologie, istnieje łatwość włączenia się w kooperacje z tymi strukturami przedsiębiorstw lokalnych. Przykładem znaczenia sieciowych relacji międzyorganizacyjnych jest powiat konecki położony na północy województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie województw mazowieckiego i łódzkiego.
EN
At present, the competitive advantage of enterprises is guaranteed by knowledge they have, including technology transfer and innovation skills. Nowadays, production factors are of great significance, but the primary and supreme value in knowledge society belongs to the knowledge. The intellectual capital is becoming the most valuable resource of an enterprise, determining its economic and social conditions. The fundamental economic, social, cultural and political issue in knowledge management process is shaping the vertical structures. Due to small financial outlays necessary for development of such a structures caused by relatively simple and cost-efficient technologies, it is easy to cooperate with such structures of local enterprises. The article shows an example of importance of inter-organisational network relations in the Końskie Poviat located in the north of the Świętokrzyskie Voivodeship and next to the Mazowieckie and Łódzkie Voivodeships.
Year
Volume
Pages
61-85
Physical description
Bibliogr. 17 poz.
Contributors
author
 • Akademia Świętokrzyska, Kielce Instytut Zarządzania
References
 • 1. Ciancutti A., Steding T.L.: Built on trust: Gaining competitive advantage in any organization, Chicago 2000.
 • 2. David P.A., Foray D.: Economic Fundamentals of the Knowledge Society, United Kingdom, Oxford 2002.
 • 3. Drucker F. P.: Post Capitalist Society, New York 1993.
 • 4. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 • 5. Encyklopedia of Political Economy, Routledge 1999.
 • 6. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu PWN, Warszawa -Wrocław 1997.
 • 7. Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 • 8. Harisalo R., Miettinen E.: Trust capital: The third force of entrepreneurship, Tampere University, Department of Administrative Science, University of Tempere, 1997.
 • 9. Kouzes J.M., Posner B.Z.: Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. Jossey - Bass Publishers, San Fransico, CA, 1995.
 • 10. Lane C: Introduction: Theories and issuses in the study of trust. Oxford University Press, New York 1998.
 • 11. Lewis W.W.: Potęga wydajności. CeDeWu.pl, Warszawa 2004.
 • 12. Monitoring Enviromental Progres: A Report on Work in progress. Washington 1995.
 • 13. Olesiński Z., Sabat A.: The Piotrków Trybunalski - Kielce - Końskie - Starachowice -Ostrowiec Świętokrzyski Foundry Cluster, [w:] Bojar E., Olesiński Z.: The emergence and development. Difin, Warszawa 2007.
 • 14. Przybyszewski R.: Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 • 15. Schultz T.W.: The Economic Value for Education, New York 1963.
 • 16. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Nr 2H02D 03225, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006.
 • 17. Technology Demmonstrations and Application Centres in the EU. Country Raports EU, USA and Japan, Bruksela 1995.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.