PL EN


2008 | nr 4 | 127-142
Article title

Doskonalenie umiejętności kierowniczych przyszłych menedżerów

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Potential managers' development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka niniejszego opracowania dotyczy projektu skierowanego na rozwój umiejętności potencjalnych menedżerów w zakresie doskonalenia zawodowego, realizowanego w ramach Działania 2.1 ZPORR przez Biuro Karier Studenckich funkcjonujące przy Politechnice Lubelskiej. Celem projektu "Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów PL" było zwiększenie zdolności w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych studentów (potencjalnych menedżerów) do wymogów rynku pracy. Opracowanie prezentuje wyniki badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu oraz wywiadów z uczestnikami zajęć. Badania wykazały, że potencjalni menedżerowie widzą potrzebę doskonalenia już podczas studiów. Mają świadomość, że ukończenie nawet najlepszej uczelni nie gwarantuje dziś sukcesu zawodowego. Aby nadążać za zmianami w otoczeniu, kompetentny menedżer powinien wciąż doskonalić swoje umiejętności. Warto uczyć potencjalnych menedżerów inwestowania we własny rozwój jeszcze podczas studiów. Duże możliwości w tym zakresie dają dziś środki unijne, dzięki którym zainteresowane osoby mogą wziąć udział w szkoleniach, warsztatach czy doradztwie. Udział w tego typu programach pozwala na doskonalenie umiejętności umożliwiających zdobycie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy.
EN
This article regards the project aimed at skill development in potential managers in the field of professional refinement. The project is being implemented under the activity 2.1 ZPORR by the Student Career Office at Lublin University of Technology. The aim of the project entitled "Individual Career Strategy - Career Advice for the students of Lublin University of Technology" was to expand professional skills and ąualifications in students (potential managers) in order for them to adapt to the j ob market reąuirements. The article presents opinion poll results. The opinion poll was conducted within the project and also as part of the interview among classes' participants. The research shows that potential managers see the need to improve their skills already during their studies. They are aware of the fact that even finishing the best university does not guarantee a professional success today. To follow the changes in the environment a competent manager has to constantly work on their skills. It is worth teaching potential managers to take care of their professional development while they are still students. A great potential in this field lies these days in the EU funds, thanks to which people have the possrbility to take part in workshops, trainings or get professional advice. Participating in such programmes gives an opportunity to develop and improve skills needed in order to gain and keep a position on the competitive job market.
Year
Volume
Pages
127-142
Physical description
Bibliogr. 17 poz.
Contributors
author
 • Wydział Ekonomiczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1022 tel. 81 537-57-09, ekonomia@umcs.lublin.pl
References
 • 1. Borkowska S. (red.): Zarządzanie talentami. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • 2. Jakubiak M., Goluch D., Stanisławek M.: Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów PL. Publikacja podsumowująca realizację projektu, Lublin 2006.
 • 3. Paszkowska-Rogacz A.: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2005.
 • 4. Paszowska-Rogacz A., Tarnowska M.: Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2004.
 • 5. Pawlak P.: Biura Karier jako instrumenty efektywnego wsparcia młodzieży akademickiej w wejściu na rynek pracy - na przykładzie doświadczeń Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK. Metody Badania Losów i Karier Absolwentów Szkół Zawodowych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 • 6. Peterson T.O., Van Fleet D.D.: The ongoing legacy of R.L. Katz: An updated typology of management skills, "Management Decision" 2004, No. 42, p. 1297-1308.
 • 7. Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • 8. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 • 9. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna, http://studenci.pl/zarzadzanie/zasludzkie/sem40.html, kwiecień 2007.
 • 10. Sitko-Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 • 11. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie, www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/24/33/2433/l 16_zarzadzanie.pdf, październik 2008.
 • 12. Stopińska-Pająk A.: Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006.
 • 13. Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie III, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 • 14. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz jego Uzupełnienie.
 • 15. www.efs.gov.pl/20072013/
 • 16. www.funduszestrukturame.gov.pl/Podstawowe+informacje/
 • 17. www.zporr.gov.pl
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0040-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.