PL EN


2012 | nr 2 | 23--33
Article title

The results of the implementation of quality management tools in the public sector

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Skutki implementacji narzędzi zarządzania jakością w sektorze publicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to show the state of progress of quality management in the administrative offices in Poland and to provide an indication of the implementation effects of the most popular ISO and CAF quality management tools. The empirical material was gathered thanks to participation of the article authors in the implementation of the CAF model in the subject of the government administration, and in cooperation with the IBC Group research, carried out in 2008 and 2009. The results obtained show the immaturity of managers, who do not understand that the burden of responsibility for the building of quality management systems lies on them. The lack of understanding and full commitment in the concept of quality makes the employees, engaged in many activities at the same time, treat the implementation and later the self-assessment, according to the CAF method, as one of many responsibilities. The consequence of such an attitude may be superficiality of actions taken. Although quality management has been present in the units of the public administration for many years, a great part of activities is left hanging in the air and is not associated with a coherent vision of quality.
PL
Celem artykułu jest pokazanie stanu zaawansowania zarządzania jakością w urzędach administracji w Polsce oraz wskazanie efektów implementacji najpopularniejszych narzędzi zarządzania jakością ISO oraz CAF. Materiał empiryczny został zgromadzony dzięki uczestnictwu autorek artykułu w implementacji modelu CAF w podmiocie administracji rządowej, oraz badaniom firmy IBC Group zrealizowanym w latach 2008 i 2009. Uzyskane w ten sposób wyniki pokazują niedojrzałość kadry zarządzającej, która nie rozumie, iż ciężar odpowiedzialności za budowanie systemów zarządzania jakością spoczywa właśnie na nich. Brak zrozumienia i pełnego zaangażowanie w idę jakości powoduje, iż pracownicy zaangażowani w wiele działań jednocześnie traktują implementację, a później samoocenę wg metody CAF jako jeden z wielu obowiązków. Konsekwencją takiego podejścia może być powierzchowność podejmowanych działań. Mimo, iż zarządzanie jakością jest obecne w jednostkach administracji publicznej od wielu lat, znaczna część działań zawieszona jest w próżni i nie wiąże się ze spójną wizją jakości.
Year
Volume
Pages
23--33
Physical description
Bibliogr. 12 poz.
Contributors
author
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem , weiz@po.opole.pl
author
 • Politechnika Opolska. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
References
 • 1. Kożusznik B.: Zachowanie człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 • 2. Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. PWN, Warszawa 1999.
 • 3. Appleby A., Clark A.: Quality management in local government, the same as in the private sector but different. “Leadership & Organization”, No. 18, 2001.
 • 4. Buchacz T., Wysocki S.: Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia. „Służba Cywilna”, Nr 5, 2002/2003.
 • 5. Wysocki S.: Diagnoza jakości polskiej administracji. „Gazeta Samorządu i Administracji”, Nr 3, 2011.
 • 6. Glazer T.: Polska w strukturze certyfikowanych systemów zarządzania. SPZK – Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym, [w:] Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania, Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym, materiały z konferencji, która odbyła się 29.06.2011 r. pod honorowym patronatem wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka.
 • 7. Kozera I.: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej. Raport końcowy. Warszawa 2009.
 • 8. Skierniewski T.: Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport początkowy. Warszawa 2008.
 • 9. Bełcik A.: Interwiew with Professor Krzysztof Opolski, Monitor Unii Europejskiej, 3 March 2009.
 • 10. Dominik I.: A po co to ISO? Newsweek.pl, 22 March 2010.
 • 11. Kowalczyk A.: ISO to już za mało. „Fakty” (magazyn gospodarczy), Nr 4 (40), 2009.
 • 12. Interwiew with Buchacz T., http://www.dzierzoniow.pl/ff_news/code/newstab/one_news_form?ktab=&f_kat=18&n_id=news2011-03-01-090912242&searchterm=caf.
Notes
Rekord pochodzi z bazy danych BazTech.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.baztech-ffc2b959-ffe2-443f-92cb-148a61c5cee9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.