Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 5 | 460-473

Article title

Stručný dotazník dětského slovníku : vývoj a normy nástroje pro screening vývoje jazyka v raném věku

Content

Title variants

EN
Short inventory of child vocabulary : the development and norms of a screening tool for language development in early age

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cíl. Práce informuje o standardizaci stručného rodičovského dotazníku pro screening vývoje slovní zásoby u dětí ve věku 16 až 42 měsíců, který umožní zachytit rané příznaky opožděného nebo narušeného jazykového vývoje. Metoda zjišťuje znalost 40 slov u dětí a dotazuje se, zda děti slovo používají a zda mu rozumějí. Soubor. Standardizace byla provedena na souboru 1047 dětí (535 chlapců), který byl demograficky různorodý a byl získán na různých místech ČR. 472 / Metodické studie Analýza. Vývojové normy a růstové křivky byly vypočteny metodou zobecněných aditivních lineárních modelů. K ověření vlivů různých demografických faktorů na zjištěné skóry byla použita lineární regrese. Výsledky. Získané normy odpovídají očekáváním co do růstu naměřené slovní zásoby s věkem. Dívky vykazují významně vyšší skóry než chlapci, jak v produkci, tak v porozumění. Byly nalezeny statisticky významné, ale poměrně slabé vztahy mezi skórem v porozumění a vzděláním matky, resp. velikostí sídla. Omezení. Metoda se opírá o rodičovské výpovědi, což může přispívat ke snížené spolehlivosti. V této studii nebyla empiricky zjišťována souběžná validita s dalšími metodami.
EN
Goal. The paper reports on a standardization of a short parent-report screening tool for quick assessment of vocabulary in children aged 16 to 42 months. The tool should capture the early signs of a delayed or disrupted language development. The method asks for children’s use and comprehension of 40 words. Participants. The tool was standardized on a group of 1047 children (535 boys) that was demographically diverse and was obtained in different regions of the Czech Republic. Analysis. Developmental norms and growth curves were calculated using generalized additive linear models. Linear regression was used to test the effects of various demographic factors on the scores. Results. The norms correspond to the expectations about the growth of vocabulary with age. Girls show statistically significant advantages in both production and comprehension. Statistically significant but weak relations were found between comprehension scores on one hand, and maternal education and population size of the hometown on the other. Limitations. The method is based on parent reports, which may result in lower reliability. This norming study has not directly assessed concurrent validity with other methods.

Year

Volume

61

Issue

5

Pages

460-473

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.bbd6060a-79f6-4e4a-82b9-cef2f6242143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.