Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 1 | 7-26

Article title

Projectification and Conflicting Temporalities in Academic Knowledge Production

Content

Title variants

CS
Projektifikace a konfliktní temporality v produkci akademického vědění

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The project format has become a standard and self-evident way to organize research work in today’s accelerated university context, leading to the projectifi cation of science. This paper argues that the project format is not a mere technical organizational tool, but that it challenges and reshapes research practices and ideals. The project format is embedded in a specific temporality which is called project time. The key characteristics of project time are scrutinized by distinguishing it from process time, which refers to the internal organizational logic of research. In addition, project time is examined through Barbara Adam’s theorizing on the commodifi cation, control, compression and colonization of clock time. In the last part of the paper, temporal confl icts in project-based research are examined empirically by drawing upon interview material with Finnish academics working in the social sciences.
CS
Projektový formát se stává standardním a zcela zřejmým způsobem organizace vědecké práce v dnešním kontextu zrychlené univerzity a ústí v projektifi ckaci vědy. Tento článek tvrdí, že projektový formát není pouze organizačním nástrojem technické povahy, ale že zároveň postihuje a přetváří vědecké praktiky a ideály. Projektový formát je zakořeněný ve specifické temporalitě zvané projektový čas. Článek zkoumá hlavní rysy projektového času a odlišuje jej od procesuálního času (process time), který představuje vnitřní organizační časovou logiku výzkumu. Nadto je projektový čas analyzován pomocí teoretického modelu Barbary Adamové, ve kterém zkoumá komodifi kaci, kontrolu, kompresi a kolonizaci hodinového času. Na pozadí rozhovorů s fi nskými sociálními vědci studie v závěrečné časti pojednává o časových konfl iktech ve projektově orientovaném výzkumu.

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

7-26

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.bd021ed9-92fd-4470-a504-689dbecd6d84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.