Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 5(76) | 19-32

Article title

WORKS COUNCILS IN A REPRESENTATIVE SYSTEM (Rady pracownicze w systemie przedstawicielskim)

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article contains a description of the status of works councils in the representative system of social dialogue organizations encompassing trade unions, works councils, and the managements of companies and plants. The author presents the functions of various employee representative bodies as a partner for works trade union organizations as well as the owners or managers of business organizations.

Year

Issue

Pages

19-32

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2010-10-15

Contributors

 • Kazimierz Doktor, Uniwersytet Lódzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarzadzania, ul. Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Lódz, Poland

References

 • Borkowska S. (2008), Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.2007
 • Dahrendorf R. (2007), Klasy i klasowy konflikt w społeczeństwie przemysłowym, NOMOS, Kraków.
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa.
 • Doktór K. (2002), Zmierzch pracy czy upadek zatrudnienia, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, vol. 5 „Zarządzanie pracą”. Wyd. UJ, Kraków.
 • Doktór K. (2004), Modernizacja stratyfikacji zawodowej, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, GUS, Warszawa.
 • Doktór K. (2010), Dylematy marginalizacji, [w:] Kopka J., Matuszak G. (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności, Wyd. UŁ, s.123-134
 • Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Scholar, Warszawa.
 • Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999) Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Eberta, Warszawa.
 • Jasińska J. (2010), Stosunki i warunki pracy, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa.
 • Król H., Ludwiczyński A. red. ( 2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • March J., Simon H. (1966), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz S. (2001), Wpływ restrukturyzacji przemysłu na proces partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 • Listwan T. red. (2010), Zarządzanie kadrami, Wyd. CH Beck, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rudolf S. red. (2001), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Urbanek P. red. naukowa (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Lódź.
 • Wratny J., Bednarski M. (2010), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA088516

YADDA identifier

bwmeta1.element.c12bb2b4-6561-3f46-91ad-8411e3caca6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.