PL EN


2019 | 56 | 3 | 318-339
Article title

Fibichova písňová tvorba na texty Johanna Wolfganga von Goetha

Content
Title variants
EN
Fibich’s songs to texts by Johann Wolfgang von Goethe
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The poetry of Johann Wolfgang von Goethe attracted countless European composers all through the long 19th century. While the influence of his poems on the output of composers outside this country has been copiously explored by present-day musicologists, the impact of his work on Czech music, on a scale reaching beyond the widely known settings by Václav Jan Tomášek, is yet to be fully assessed. Still largely uncharted in this respect are the vocal compositions of Zdeněk Fibich to Goethe’s texts, including fifteen songs for solo voice, three duets, two choral works, and incidental music for a drama. Of these, the ten surviving solo songs from the composer’s student years (1869–1871) were first published in 2018. There, the song An den Mond, along with a series of songs to texts from the novel Wilhelm Meisters Lehrjahre, document Fibich’s evolution from purely strophic songs to early attempts at through-composed vocal compositions. The present study’s introductory part deals with the song tradition in the Czech lands set in a broader cultural and political context. The ubiquity of German-language songs, equally neglected by the scholarly literature of then and now, is demonstrated here by a list of composers who produced settings of Goethe’s texts. The following part of this text is focused on Fibich’s relationship to literature and music, with special regard to his settings of Goethe’s verse. Towards the end of his studies and on the cusp of his mature compositional work, Fibich wrote a collection of songs using texts from the novel Wilhelm Meisters Lehrjahre. This quasi-cycle is notable for several features occurring there for the first time in Fibich’s career. Namely, this was the first time he chose to use in a composition a series of thematically interlinked texts, a decision marking his passage from strophic to through-composed treatment. At the same time, his setting of the harpist’s song, Was hör’ ich draußen vor dem Tor?, already features elements of the balladic approach he would go on to develop in subsequent years. In its final section, this study points to so far untackled specific and general aspects offering themselves for further research, including Fibich’s further German-language song output, notably his songs to texts by Heinrich Heine, and analysis comparing these works with the composer’s Czech songs. A deeper insight into Fibich’s song output would contribute to a more comprehensive assessment of the abundant song production in the Czech lands during the second half of the 19th century.
CS
Poezie Johanna Wolfganga von Goetha lákala nesčetné množství evropských skladatelů napříč celým dlouhým 19. stoletím. Zatímco vliv jeho poezie na kompoziční tvorbu zahraničních skladatelů je předmětem zájmu současných muzikologů, širší výzkum v českých zemích, přesahující proslulá zhudebnění Václava Jana Tomáška, na svůj výzkum teprve čeká. Dosud málo známá zůstává vokální tvorba Zdeňka Fibicha na Goethovy texty čítající patnáct jednohlasých písní, tři duety, dvě sborové skladby a hudbu k dramatu. Deset dochovaných jednohlasých písní ze studentských let 1869–1871 bylo poprvé publikováno v roce 2018. An den Mond spolu se souborem písní na texty z románu Wilhelm Meisters Lehrjahre mapují Fibichovu tvorbu na cestě od ryze strofických písní až k prvním pokusům o prokomponované vokální skladby. Úvodní odstavce této práce se zaměřují na písňovou tradici v českých zemích z hlediska kulturně-politického kontextu. Všudypřítomnost německojazyčné písně, přehlížené dobovou i současnou literaturou, je demonstrovaná výčtem skladatelů komponujících na Goethovy texty. Druhá část práce se zabývá Fibichovým vztahem k literatuře a hudbě a především jeho zhudebněními Goethových textů. V závěru studentských let a na prahu zralého skladatelského života Fibich komponuje soubor písní čerpajících literární předlohu z románu Wilhelm Meisters Lehrjahre. Tento quasi-cyklus v sobě ukrývá hned několik prvenství. Vůbec poprvé si Fibich pro svou kompozici vybral řadu tematicky provázaných textů, na jejichž podkladě se odpoutal od strofičnosti a přechází k prokomponovanosti. Zároveň ve zhudebnění harfeníkovy písně Was hör’ ich draußen vor dem Tor? můžeme sledovat prvky baladičnosti, jež rozvíjel v následujících letech. Závěr studie poukazuje na dosud nezpracovaná dílčí i komplexní témata k dalšímu výzkumu: zpracování Fibichovy německojazyčné písňové tvorby, zejména písní na texty Heinricha Heineho a jejich komparativní analýzu se skladatelovými českými písněmi. Hlubší vhled do Fibichovy písňové tvorby by napomohl k ucelenějšímu pohledu na hojnou písňovou produkci 2. poloviny 19. století v Českých zemích.
Year
Volume
56
Issue
3
Pages
318-339
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.c27d9f02-7e98-40ad-af86-3878a08b4904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.