Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 10 | 873-876

Article title

Několik poznámek k jednání o budoucnosti (zachování) Československa v letech 1990-1992

Authors

Content

Title variants

EN
Several notes on the negotiations on the future (preservation) of Czechoslovakia in 1990-1992

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor informuje o existenci neformální skupiny politiků a odborníků z českého parlamentu - České národní rady, která v letech 1990-1992 pracovala na návrhu dohody o zásadách státoprávního uspořádání společného státu mezi předsednictvy České národní rady a Slovenské národní rady. Obdobná skupina působila i ve Slovenské republice. Obě strany se setkávaly na společných jednáních a většiny z nich se zúčastnil i autor. Česká strana usilovala o funkční federaci, zatímco strana slovenská pledovala pro federaci se silnými konfederačními prvky. Základní principy federace v té době opuštěny nebyly. Předsednictvo Slovenské národní rady však návrh Dohody nepřijalo a jednání tak v té době skončila. Po volbách v červnu 1992, kdy zvítězily ODS v českých zemích a HZDS na Slovensku, nastal zásadní zvrat. Slovenská strana v podstatě prosazovala projekt konfederace. Autor dále uvádí základní politické a ústavní kroky, které nakonec vyústily v ústavní zákon o zániku Československa. V závěru se zamýšlí nad rozumovými i citovými důvody, které hovoří pro i proti rozdělení ČSFR, a uvažuje o tom, zda je uplynulá doba 25 let dostačující k posouzení otázky, zda bylo rozdělení středně velkého státu krokem pozitivním, či nikoliv.
EN
The author informs about the existence of an informal group of politicians and experts from the Czech Parliament - the Czech National Council, which in 1990-1992 worked on a draft agreement on the principles of the state administration of a common state between the Czech National Council and the Slovak National Council. A similar group was also active in the Slovak Republic. Both sides met in joint negotiations, and most of them were attended by the author. The Czech party sought a functional federation, while the Slovak party advocated for a federation with strong confederation elements. The basic principles of the federation were not abandoned at the time. However, the Slovak National Council did not accept the draft agreement and the negotiations ended at that time. After the elections in June 1992, when ODS won in the Czech lands and HZDS in Slovakia, there was a major turning point. The Slovak side essentially promoted the confederation project. The author also lists the basic political and constitutional steps that ultimately resulted in the constitutional law on the dissolution of Czechoslovakia. In conclusion, he considers the rational and emotional reasons that speak for and against the division of the CSFR, and considers whether the elapsed 25-year period is sufficient to assess whether the middle-state partition was a positive step or not.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.c69a3032-e71b-4172-a155-f4a08a1c2c92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.