PL EN


Journal
2017 | 65 | 1 | 2-25
Article title

Vain and Transitory Love : Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors

Authors
Content
Title variants
CS
Marná a pomíjivá láska : Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study presents a detailed analysis of the late medieval murals in the so-called ‘green chamber’ of Žirovnice Castle. The paintings from the early 1490s are exceptional for their artistic quality and they are generally considered a significant example of ‘green chambers’, secular halls decorated by a green colour and floral ornament. Compared to the earlier literature the study focuses on the interrelations between the scenes depicted in the ‘green chamber’: the Judgement of Paris, Judith beheading Holofernes, the exemplum An Old Woman Is Worse than the Devil as well as an image which was previously described as the Judgement of Solomon (perhaps rather a parable about legitimate and illegitimate progeny). They are connected by the historically popular concept of a critique of the power of women (Weibermacht). In Žirovnice, this concept was connected to the allegory of the transcience of love and the ephemeral nature of the world overall. The ostensible genre depictions of the hunt and tournament, also present in the ‘green chamber’ of Žirovnice’, can be interpreted in this sense as well. This is demonstrated by numerous details subverting the meaning of these images. The theme of the transience of earthly pleasures probably stands behind another unique part of the murals, a view of Žirovnice itself. This is concluded on the basis of a comparison with a contemporary drawing by Albrecht Dürer and a later print by Erhard Schoen. The study then compares Žirovnice to other similar murals in Bohemia and addresses the question of the art-historical phenomenon of ‘green chambers’ as various secular murals are called following the Czech art historian Josef Krása. Although Krása’s concept may be refuted nowadays, the thematic coherence he noted in various late medieval murals in secular interiors cannot be denied. The study also mentions many examples of this type in Italy, Germany and Austria.
CS
Příspěvek přináší podrobnou analýzu pozdně středověkých nástěnných maleb v tzv. zelené světnici na hradě Žirovnice. Malby z devadesátých let 15. století vynikají výtvarnou kvalitou a jsou všeobecně považovány za důležitý příklad zelených světnic, profánních zdobených sálů, v jejichž výzdobě se výrazně uplatnila zelená barva a rostlinný dekor. Oproti starší literatuře článek akcentuje vzájemné ikonografické souvislosti výjevů zobrazených na jednotlivých stěnách žirovnického sálu: Výjevy Paridova soudu, Judity stínající Holoferna, exemplum Bába je horší než čert i obraz dříve považovaný za Šalamounův soud (patrně podobenství o manželském a nemanželském dítěti) lze totiž se vší pravděpodobností zahrnout do dobově oblíbeného konceptu kritiky moci žen (Weibermacht). Tento koncept byl podobně jako jinde také na Žirovnici spojen s alegorií prchavosti lásky a pomíjivosti vůbec. V tomto smyslu lze interpretovat i zdánlivě žánrová vyobrazení lovu a turnaje, jak ukazuje celá řada detailů, které subverzivně převracejí jejich význam. Téma pomíjivosti pozemských radostí se nejspíš uplatnilo i v souvislosti s unikátní vedutou samého hradu Žirovnice, která se ve zdejší zelené světnici také objevuje. Právě tuto roli totiž obraz hradu hrál v pozdější grafice Erharda Schoena a v soudobé kresbě Albrechta Dürera. Příspěvek dále přináší srovnání Žirovnice s dalšími obdobnými památkami v Čechách a zabývá se problematikou uměleckohistorického fenoménu zelených světnic, k jehož prosazení ve středoevropském kontextu významně přispěl český historik umění Josef Krása. Jakkoli lze tento koncept odmítnout, faktem zůstává námětová blízkost, která různé památky pozdně středověkého profánního umění pevně spojuje. Článek k tomu uvádí řadu příkladů z Itálie, Německa i Rakouska.
Journal
Year
Volume
65
Issue
1
Pages
2-25
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.c85062df-2ddd-4502-b1fb-7d6331385de0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.