Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 1 | 119-128

Article title

Internacionalizace výuky práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Authors

Content

Title variants

EN
Internationalization of law education at the Faculty of Law, Masaryk University

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Glosa informuje o mezinárodních aspektech při výuce práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. PrF MU je v zahraničí uznávaná jako škola podporující internacionalizaci, a to jak ve studentských a učitelských výměnách, tak v množství kurzů vyučovaných v cizích jazycích přímo v Brně. Stěžejními v této souvislosti jsou pak především krátkodobé kurzy hostujících profesorů. Text analyzuje oblast studentských a učitelských mobilit v členění na přijíždějící a vyjíždějící. Všímá si jak pozitivních aspektů, tak i problémů a výzev, kterým Právnická fakulta MU čelí v oblasti mobilit. Naznačuje další možné postupy k tomu, aby mezinárodní oblast působení byla i nadále chloubou brněnské právnické fakulty.
EN
This article informs about the international aspects of teaching law at the Faculty of Law, Masaryk University. The Faculty of Law is recognized abroad as a school promoting internationalization, both in student and teacher exchanges, as well as in a number of courses in foreign languages taught directly in Brno. In this context, the key courses are primarily the short-term courses taught by the visiting professors. The text analyzes the area of students and teachers mobility, both incoming and outgoing. It looks at both positive aspects and problems and challenges faced by the Faculty of Law in the field of mobilities. It suggests other possible ways for the international activities so that this area continues to be the pride of the Faculty of Law, Masaryk University, in Brno.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ca3a1308-1217-4372-a66c-4ce10b5bf449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.