Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 1 | 17-35

Article title

The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934-1948) : Dessau - Prague - New York

Content

Title variants

CS
Pražské intermezzo malíře a fotografa Hannese Beckmanna (1934-1948) Dessau - Praha - New York

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Hannes Beckmann (1909–1977) was one of the graduates from the Bauhaus of whom not very much has been known until now. The fate of this painter, photographer, set designer, and also theorist, is connected with Czechoslovakia, where he was forced to emigrate for political reasons in 1934. He was classified among the refugees from Nazism, whose lives had to adapt to the fluctuating dictates of the state authorities, influenced by the growing pressure from neighbouring Germany. In spite of all the difficulties he faced, being repeatedly forced to undergo a metamorphosis from a German citizen to a Czechoslovak one and back again, Beckmann created works with a clear outlook, focusing on geometrical and organic abstract works. The evident influence of Wassily Kandinsky and Paul Klee was something unusual for the Czech visual arts in the 1930s, and for a long time after Beckmann left Czechoslovakia he had no obvious followers there. The nearly fifteen years he spent in Czechoslovakia was not an entirely typical intermezzo in the life of this emigrant. Although he had to observe the state regulations for refugees and was dependent on the financial support of the family of his wife, who was of Czech origin, he continued to work without making any compromises. This can be seen from Beckmann’s visit to Wassily Kandinsky in Paris and from their correspondence, which lasted until 1939. His works were exhibited together with those of other Czech artists at the First Exhibition of Non-Associated Artists held in the exhibition centre of the Mánes Union of Fine Arts in Prague in 1936. He also published theoretical texts devoted to photography and set design in Prague German periodicals. He was arrested several times and interrogated about his photography, which was considered a suspicious activity. At the end of the war he was detained in a penal camp for versiebte Arier [degenerate Aryans], but all these seeming restrictions eventually benefited the artistic independence expressed in his work, culminating in the exhibition “Hannes Beckmann – Czechoslovak Citizen” at the Museum of Non-Objective Painting in New York, where he managed to re-settle in 1948.
CS
Hannes Beckmann (1909–1977) patří k absolventům Bauhausu, o nichž dosud mnoho nevíme. Úděl tohoto malíře, fotografa, scénografa, ale také teoretika je spojen s Československem, kam byl nucen z politických důvodů emigrovat v roce 1934. Zařadil se k uprchlíkům před nacismem, jejichž život se musel přizpůsobovat proměnlivému diktátu státních úřadů, ovlivňovaných sílícím tlakem sousedního Německa. Hannes Beckmann přes veškeré obtíže, kdy opakovaně a nezávisle prožíval metamorfózy z německého občana na československého a naopak, vytvořil dílo s jasným názorem, zaměřené na geometrickou i organickou abstrakci. Zřetelný vliv Vasilije Kandiského a Paula Kleea byl pro české výtvarné umění třicátých let 20. století nezvyklý a ještě po Beckmannovu odchodu z Československa nenacházel delší dobu jednoznačné pokračovatele. Téměř patnáct let prožitých v Československu nebylo zcela typickým intermezzem v životě emigranta. Přestože musel dodržovat státní nařízení pro uprchlíky nebo byl závislý na finanční podpoře rodiny, která byla českého původu, stále nekompromisně pracoval. Dokazuje to Beckmannova návštěva Vasilije Kandinského v Paříži i jejich společná korespondence, která trvala do roku 1939. S dalšími českými umělci byl zastoupen na I. výstavě nesdružených umělců v SVU Mánes v Praze v roce 1936. Publikoval také teoretické texty věnované fotografii nebo scénografii v pražských německých periodikách. Byl vícekrát zatčen a vyslýchán pro podezřelou činnost, za niž bylo považováno jeho fotografování. Na konci války byl zadržován v trestném táboře pro versiebte Arier, ale všechna tato zdánlivá omezení nakonec vyzněla ve prospěch jeho nezávislosti ve výtvarném projevu a vyvrcholila výstavou Hannese Beckmanna – československého občana, v Museu of Non-Objective Painting v New Yorku, kam se mu podařilo odjet v roce 1948.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

1

Pages

17-35

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cc02fa05-d2f5-4950-bc08-0907402e0d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.