Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 314 | 28-44

Article title

Province capitals vs. their neighbors – the assessment of changes by dynamic classification of employment structures

Content

Title variants

PL
Miasta wojewódzkie a ich otoczenie − ocena zmian w strukturze zatrudnienia z wykorzystaniem klasyfikacji dynamicznej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the study is to identify the groups of cities and counties (NUTS 4), located in an immediate neighborhood and characterized by similar employment structures and paths of their changes. The groups of cities and counties, were found using dynamic classification. Ward method was used to define the number of groups and k-means method was applied for the final classification. The analysis covers the period of ten years (based on the statistical data availability in the Central Statistical Office – Local Data Bank), i.e. the years 2005-2014.
PL
Celem pracy jest identyfikacja grup miast i otaczających ich powiatów charakteryzujących się podobną strukturą zatrudnienia oraz kierunkiem jej zmiany. Grupy miast znaleziono przy pomocy metod klasyfikacji dynamicznej. Liczbę grup ustalono przy pomocy metody Warda, a ostateczny podział uzyskano metodą k-średnich. Analiza obejmuje okres 10 lat (2005-2014) i wykorzystano w niej informacje dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS.

Year

Volume

314

Pages

28-44

Physical description

Contributors

 • Wrocław University of Economics. Faculty of Economics, Management and Tourism. Department of Regional Economy

References

 • Blotevogel H.-H. (2006), Metropolregion Rhein–Ruhr, “Geographische Rundschau“, Nr. 4 (58), pp. 28-36.
 • Bonavero P., Conti S. (1996), New Technological Paradigm. Urban Identity and Metropolitan Networks in Europe [in:] D. Pumain, T. Saint-Julien (eds.), Urban Networks in Europe, John Libbey, Paris.
 • Brunet R. (1989), Les villes européennes, La Documentation Française, Paris.
 • Castells M. (1998), The Information Age: Economy, Society and Culture – The Rise of Network Society, Blackwell, Oxford.
 • Conti S., Salone C. (1999), Contribution to: 2.2. Typologies of Cities; 2.3. Rural – Urban Partnerships. EU – POLIS, Dipartamento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, Torino.
 • Domański B. (2008), Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? “Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, t. 120, pp. 135-143.
 • Dziewoński K. (1962), Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, nr 33, pp. 441-457.
 • ESPON 1.4.3. (2007), Study on Urban Functions, Final Report, The ESPON Monitoring Committee, Luxembourg.
 • Friedmann J. (1966), Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Gaczek W.M. (2010), Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki region, „Acta Universitas Loziensis, Folia Oeconomica”, nr 246, pp. 5-21.
 • Hołowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jałowiecki B. (1999), Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Załączniki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kuć-Czajkowska K.A. (2009), Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (35), pp. 74-94.
 • Markowska M. (2012), Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Monografie i Opracowania, nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Marschall S. (2005), Urban Patterns Specification, Institute of Community Studies, London.
 • Myrdal G. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, London.
 • Parysek J.J. (2015), Miasto w ujęciu systemowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. LXXVII, nr 1, pp. 27-53.
 • Pięta-Kanurska M. (2010), Oddziaływanie metropolii na region, “Acta Universitas Loziensis, Folia Oeconomica”, nr 246, pp. 23-35.
 • Pumain D. (1999), Summary Report on 2.2. Typology of Cities and Urban – Rural Relationships, Study Programme in European Spatial Planning, Paris.
 • Smętkowski M. (2010), Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(40), pp. 50-76.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak B. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(35), pp. 52-73.
 • Treuner P. (1994), A New Map of Europe’s Spatial Development Objectives, “European Journal of Regional Development”, Vol. 1, pp. 38-43.
 • Treuner P., Foucher M. (1994), Towards a New European Space, Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-00a0930a-6da3-448d-99e9-921d1d08ad7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.