PL EN


2015 | 238 | 91-103
Article title

Wskaźniki ryzyka systemowego a bezpieczeństwo systemu finansowego

Content
Title variants
EN
Systemic Risk Indicators and Security of Financial System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ryzyko systemowe uznawane jest za jedną z głównych przyczyn niestabilności współczesnego systemu bankowego. Takie procesy jak: globalizacja, liberalizacja czy postępująca finansyzacja gospodarki globalnej wraz z rosnącym znaczeniem aktywów największych instytucji bankowych na świecie oraz ich silnych współzależności, spowodowały wpisanie ryzyka systemowego w zespół cech właściwych współczesnemu systemowi finansowemu. Jednocześnie ryzyko systemowe stało się jednym z głównych zagrożeń bezpieczeństwa systemu finansowego. W sektorze bankowym ryzyko systemowe zostało wywołane przez serie wzajemnych i skorelowanych niewypłacalności banków w stosunkowo krótkim czasie. Poprzez mechanizm "zarażania się" następowało przenoszenie się ryzyka, skutkując eskalacją problemu w gospodarce światowej, a finalnie wybuchem globalnego kryzysu finansowego. Celem opracowania jest identyfikacja wskaźników ryzyka systemowego oraz ich ocena z punktu widzenia zastosowania w utrzymaniu bezpieczeństwa systemu finansowego w długim okresie. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne oraz zastosowano następujące metody badawcze: studium literaturowe, obejmujące krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu, analizę statystyczną oraz metodę obserwacji i syntezy.
EN
Systemic risk is considered to be one of the main causes of instability of modern banking sector. Such processes as: globalization, liberalization and progressive financialization of the global economy together with the growing importance of the assets of the biggest banking institutions in the world and their strong interdependence, caused inclusion of the systemic risk in the set of characteristics of the modern financial system. At the same time, systemic risk has become one of the main threats of the security of the financial system. In the banking sector, systemic risk was triggered by a series of correlated banks' insolvency in a relatively short period of time. Through the 'contagion' mechanism, the transfer of risk was followed, resulting escalation of the problem in the global economy, and finally the outbreak of the global financial crisis. The aim of the study is identification of indicators of systemic risk and their assessment from the point of view of their application in maintaining the security of the financial system in a long term. The following research methods were used in the study: literature studies, including domestic and foreign literature, statistical analysis, as well as observation and synthesis methods.
Year
Volume
238
Pages
91-103
Physical description
Contributors
References
 • Acharya V.V., Engle R., Richardson M. (2012), Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks, American Economic Association Meeting.
 • Acharya V.V., Pedersen L.H., Philippon T., Richardson M.P. (2011), Measuring systemic risk, CEPR Discussion Papers, 8824, Londyn.
 • Brownlees C.T., Engle R.F. (2011), Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement, Working Paper, NYU Stern School of Management.
 • Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2010), Are banks too big to fail or too big to save? International evidence from equity prices and CDS spreads. http://www.ebs.edu/ fileadmin/redakteur/funkt.dept.economics/Colloquium/Too_big_to_save_May_14.pdf, s. 31-33.
 • Gospodarowicz M. (2013), Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_14.pdf.
 • Idier J., Lamé G., Mésonnier J.S. (2013), How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment, Europejski Bank Centralny, Working Paper Series, nr 1546. http://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/scpwps/ecbwp1546.pdf.
 • Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • NBP (2013), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Warszawa.
 • Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rosati D.K. (2014), Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt" nr 45 (4).
 • Roxburgh Ch., Lund S., Atkins Ch., Belot S., Hu W.W., Pierce M.S. (2009), Global Capital Markets: Entering a New Era, McKinsey Global Institute.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Szpunar P.J. (2012), Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 278, Warszawa. http://www.nbp.pl/ publikacje/materialy_i_studia/ms278.pdf.
 • [www 1] www.vlab.stern.nyu.edu (dostęp: 02.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-01bd47dd-29a4-44b8-af3e-f512786c93e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.