PL EN


2018 | 357 | 70-80
Article title

Zapotrzebowanie na informację finansową i jej rola w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem

Authors
Content
Title variants
EN
The demand for financial information and its role in micro and small-enterprise management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono tematykę zapotrzebowania na informację finansową w mikro i małym przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest ukazanie problemu z dostępem do informacji finansowej w działalności gospodarczej, w której nie prowadzi się ewidencji księgowo-finansowej odpowiadającej takiej, jaka wymagana jest od spółek prawa handlowego. W artykule wymienione zostały bariery w pozyskiwaniu informacji finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. Część badawcza oparta została o próbę uzyskania informacji finansowej z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń bezgotówkowych usługowej działalności z rynku usług prawnych. Artykuł zakończony jest wnioskami oraz wyznaczeniem dalszego kierunku badań w obszarze kontroli informacji finansowej w przedsiębiorstwach mikro i małych.
EN
The article covers the topic of financial information demand in micro and small enterprises. The purpose of the paper is to stress the problem with an access to financial information in micro and small enterprises. The article lists and describes barriers in financial information gathering in micro and small enterprises. The research part of the article is based on the gathering and analyzing financial information from the revenue and expense ledger and non-cash settlements in a law firm. The article ends with conclusions from the conducted analysis and designations for the future research in the field of micro and small enterprise financial information gathering for the operational and strategic management purposes.
Year
Volume
357
Pages
70-80
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Jachna T. (2016), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Janczyk-Strzała E. (2015), Controlling a rachunkowość zarządcza – utrzymujący się dualizm czy następująca unifikacja? „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 60, s. 377-384.
 • Janik W., Paździor A. (2011), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Jarczok-Guzy M. (2016). Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 5(83), cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 109-118.
 • Kluzek M. (2014), Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 198, s. 267-275.
 • Konat-Staniek M., Piątek E. (2016), Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 299, s. 159-175.
 • Kowalska S. (2015), Informacyjne aspekty podatkowej księgi przychodów i rozchodów na przykładzie zakładu piekarniczo-cukierniczego X, „Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie”, nr (1), Sosnowiec, s. 163-175.
 • Murphy P. (1996), Chaos Theory as a Model for Managing Issues and Crises, “Public Relations Review” Summer, Vol. 22, Iss. 2, s. 95-113.
 • Nestorowicz R. (2014), Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 320-329.
 • Nowak E. (2013), Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 60, Szczecin, s. 497-505.
 • Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G. (2017), Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio H, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, s. 273-282.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014), Skutki wyzwań z otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2, nr 11(272), s. 153-178.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 2032.
 • Walczak M., red. (2008), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Wyrwicka M.K., Jaźwińska D. (2014), Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 2(6), Białystok, s. 259-275.
 • [www 1] https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy (dostęp: 10.07.2017).
 • [www 2] www.ceidg.gov.pl (dostęp: 10.07.2017).
 • [www 3] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_158_10.PDF (dostęp: 15.07.2017).
 • [www 4] http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/24560,Obawy-przed-pelna-ksiegowoscia.html (dostęp: 10.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0292c753-c7f5-4544-9c64-ad990fc22fce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.