PL EN


2017 | 322 | 53-62
Article title

Zmiany koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem a rozwój sieci międzyorganizacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Changes of enterprise management ideas and interorganizational networks development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany obserwowane współcześnie pozwalają na konstatacje nie tylko w zakresie rozwoju efektów materialnych procesów gospodarczych, lecz także na polu zarządzania tymi procesami. Interesującą egzemplifikacją tych ostatnich zmian umożliwia spojrzenie na rozwój koncepcji Lean management i Agile management. Jako wspólną płaszczyznę przyjęto aspekt usieciowienia przedsiębiorstw. Przeprowadzone rozważania pozwalają przypuszczać, że rozwój organizacji stosujących koncepcję Agile jest powiązany ze wzrostem znaczenia relacji sieciowych, co z kolei traktować należy jako reakcję na wzrost niepewności w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie usieciowienie nie może być rozpatrywane w kategoriach uniwersalnych. Przytoczono dane wskazujące, że konsolidacja aktywów w ramach korporacyjnych nadal odgrywa istotną rolę w procesie budowy przewagi strategicznej.
EN
Changes observed today let statements not only in the range of economic processes material effects, but also on the field of those processes management. The look at Lean management and Agile management concepts improvement allows an interesting exemplification of mentioned changes. As the common basis, the network aspect has been assumed. The presented considerations lead to assumption, the development of organizations using the Agile management concept is connected with building – up network relations. Further, these relations are joined with the decision uncertainty growth. At the other side, network creating processes should not be treated as a universal category. There are data in this article, that the assets consolidation within corporation is still important to strategic advantage creation.
Year
Volume
322
Pages
53-62
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Borgatti S.P., Foster P.C. (2003), The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, „Journal of Management”, Vol. 29, No. 6.
 • Cooper R., Slagmulder R. (1997), Target Costing and Value Engineering, Productivity Pres Inc. Portland.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Ferrara W.L. (1995), The 21 Century Paradigm, „Management Accounting”.
 • Haffer J. (2009), Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce, TNOiK, Toruń.
 • Hath M. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hormozi A.M. (2009), Agile Manufacturing: the Next Logical Step, „Benchmarking”, No. 8, 2.
 • Kisielnicki J., Turyna J. (2012), Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Krishnamurthy R., Yauch Ch.A. (2007), Leagile Manufacturing: a Proposed Corporate Infrastructure, „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 27, No. 6.
 • Organizational Agility, PMI’s Pulse of the Profession In – Debth Report http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/white-papers/org-agilitywhere-speed-meets-strategy.pdf (dostęp: 26.02.2017).
 • Ramesh G., Devadasan S.R. (2007), Literature Review on the Agile Manufacturing Criteria, „Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 18, No. 2.
 • Ries E. (2012), Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, HelionOne Press, Gliwice.
 • Roslender R., Hart S.J. (2000), Integrating Management Accounting and Marketing in the Pursuit of Competitive Advantage: the Case for Strategic Management Accounting, „Working Paper”.
 • Sajdak M. (2013), Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe PŁ”, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1144.
 • Taleb N.N. (2006), Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Womack J.P., Jones D.T. (1990), Machine That Changed the World, Rawson Associates, New York.
 • Womack J.P., Jones D.T. (1996), Lean Thinking, Simon and Schuster, New York.
 • Yang Ch., Liu H.M. (2012), Boosting Firm Performance via Enterprise Agility and Network Structure, „Management Decision”, Vol. 50, No. 6.
 • Yang Ch., Liu H.M. (2012a), Organizational Agility, PMI’s Pulse of the Profession In – Debth Report http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/white-papers/org-agility-where-speed-meets-strategy.pdf (dostęp: 26.02.2017).
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), R. Krupski (red.), PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-02ebc71a-27c7-41db-af9a-5daa5ae05f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.