PL EN


2016 | 284 | 76-86
Article title

Corporate social responsibility - a new trend in hospital Accounting?

Content
Title variants
PL
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - nowy trend w rachunkowości szpitali?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years the idea of corporate social responsibility (CSR) has been a subject of intensified interest. Therefore the role of accounting in implementation of social responsibility became a topic of frequent discussions. The paper focuses on CSR issues in the context of health care (areas that should be covered and actions/initiatives that might be taken within it). The author considers the role of accounting in the CSR realization – namely appropriate reporting about social, environmental and economic activities of hospitals.
PL
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (z ang. corporate social responsibility – CSR) jest w ostatnich latach przedmiotem wzmożonego zainteresowania, przez co również rola rachunkowości w realizacji tej idei staje się coraz częściej tematem dyskusji. Artykuł poświęcony jest kwestiom CSR na gruncie opieki zdrowotnej (obszarom, które powinny być uwzględnione oraz działaniom / inicjatywom, jakie należy podjąć w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw). W opinii autora, rolą rachunkowości w realizacji idei CSR jest odpowiednie raportowanie o działaniach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych szpitali.
Year
Volume
284
Pages
76-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Barnea A., Rubin A. (2010), Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders, "Journal of Business Ethics", No. 97, pp. 71-86.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bowen H. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York.
 • Brandão C., Rego G., Duarte I., Nunes R. (2013), Social Responsibility: A New Paradigm of Hospital Governance? "Health Care Analysis", No. 21 (4), pp. 390-402.
 • Burzym E. (1993), Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", No. 401, pp. 5-20.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), pp. 71-85.
 • Carroll A.B. (1979), A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review", No. 4 (4), pp. 497-505.
 • Caroll A.B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", Vol. 34, Issue 4, July-August, pp. 39-48.
 • Dahlsrud A. (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", No. 15, pp. 1-13.
 • Davis K. (1960), Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? "California Management Review", No. 2 (3), pp. 70-76.
 • Frederick W.C. (1960), The Growing Concern Over Business Responsibility, "California Management Review", No. 2 (4), pp. 54-61.
 • Friedman M. (1962), Capitalism of Freedom, University of Chicago Press, Chicago.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gray R., Owen D., Adams C. (1996), Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting, Prentice Hall, London.
 • Hackston D., Milne M.J. (1996), Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
 • Johnson H. (1971), Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Wadsworth, Belmont, CA.
 • Jones TM. (1980), Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, "California Management Review", No. 22 (3), pp. 59-67.
 • Keyvanara M., Sajadi HS. (2015), Social Responsibility of the Hospitals in Isfahan City, Iran: Results from a Cross-sectional Survey, "International Journal of Health Policy and Management", No. 4 (8), pp. 517-522.
 • Krasodomska J. (2010), Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", t. 14, pp. 334-341.
 • Krasodomska J. (2012), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS [in:] B. Micherda (ed.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa, pp. 68-86.
 • Krasodomska J. (2013), Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne [in:] M. Remlein (ed.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, ZPW "M-DRUK", Poznań, pp. 65-87.
 • Macuda M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie szpitala [in:] M. Remlein (ed.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, ZPW "M-DRUK", Poznań, pp. 88-96.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland: An Empirical Study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 84(140), pp. 115-137.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 827(69), pp. 197-207.
 • Moir L. (2001), What do We Mean by Corporate Social Responsibility? "Corporate Governance", No. 1 (2), pp. 16-22.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw [in:] J. Gierusz, T. Martyniuk (eds.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", t. I, Sopot, pp. 77-90.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), pp. 175-184.
 • Pratley P. (1995), The Essence of Business Ethics, Prentice Hall, London.
 • Report of the International Bioethics Committee of UNESCO on Social Responsibility and Health (2010), UNESCO, Paris.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Shocker A.D., Sethi S.P. (1973), An Approach to Developing Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies, "California Management Review", Summer, pp. 97-105.
 • Stępień M. (2009), Społeczna odpowiedzialność jednostek gospodarczych przedmiotem rewizji finansowej [in:] B. Micherda, M. Stępień (eds.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, UEK w Krakowie i SKWP O/Kraków.
 • Szczepankiewicz E. (2013), Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, pp. 71-82.
 • Szczepankiewicz E. (2014), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z interesariuszami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, pp. 271-281.
 • Tatarska M. (2013), Sprawozdawczość zintegrowana na przykładzie Grupy Lotos SA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 314, pp. 187-199.
 • Wilmot S. (2000), Corporate Moral Responsibility in Health Care, "Medicine, Health Care and Philosophy", No. 3 (2), pp. 139-146.
 • Wood D.J. (2010), Measuring Corporate Social Performance: A Review, "International Journal of Management Reviews", No. 12 (1), pp. 50-84.
 • ZonMw (2011), Corporate Social Responsibility in Hospitals Focusing on Sustainable Procurement, ZonMw, The Hague.
 • [www 1] Tehemar S. (2012), Corporate Social Responsibility in HealthCare, http://www.healthworkscollective.com/drtehemar/43791/corporate-social-responsibility- healthcare-sectors (access: 2.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-03d6bf6d-02ea-4e3b-b460-766565df1545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.