PL EN


2016 | 263 | 7-18
Article title

Tworzenie połączonej wartości społecznej w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Creating a joint social value in the companies of social economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, zwanymi także przedsiębiorstwami społecznymi, odzwierciedla niezmiernie trudne i złożone procesy łączenia działalności gospodarczej z działalnością społeczną. Przedsiębiorstwa społeczne, scalając działalność gospodarczą z działalnością społeczną, natrafiają na wiele ograniczeń w wypełnianiu celów i misji społecznej. Na ogół są to bariery finansowe i środowiskowe wyrosłe na gruncie niedostatku funduszy własnych i obcych w podejmowaniu i realizacji przez nie zarówno zadań gospodarczych, jak i społecznych. Nadto nasycenie, a wręcz przesycenie systemu zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi regułami i instrumentami administracyjnego kierowania i zarządzania wzmacnia trudności w realizacji misji i celów społecznych działania tych jednostek gospodarczych. Wydaje się, że przedstawiona idea tworzenia połączonej wartości społecznej przedsiębiorstw ekonomii społecznej i jej operacjonalizacja w formie modelu tworzenia tej wartości oraz modelu sił sprawczych ich działania może być potraktowana jako ważny asumpt do dalszych badań teoretyczno-empirycznych nad działalnością przedsiębiorstw społecznych.
EN
Management activities of social enterprises is a very difficult and complex processes and regulatory actions, in which reflects the need to effectively and efficiently connecting of commercial activities with social activity. Social enterprises, combining business with social activities for the fulfillment of goals and social mission, encounter a number of constraints to the effective implementation of the jointed social value. The joined social value of social enterprises is the basic criterion for assessing of binding economic goals with social objectives and the measure of effectiveness of management of the social company. In its conceptualization it can find attempt to look at creating social value management from the perspective of the captured economic value and the effectiveness of the mission and social goals of these companies.
Year
Volume
263
Pages
7-18
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Logistyki
References
 • Agafonow A. (2014), Toward A Positive Theory of Social Entrepreneurship. On Maximizing versus Satisficing Value Capture, „Journal Business Ethics”, No. 125.
 • Doeringer M.F. (2011), Fostering Social Enterprise: Ahistorical and International Analysis, „Duke Journal of Comparative & International Law”, No. 20.
 • Driver M. (2012), An Interview with Michael Porter: Social Entrepreneurship and the Transformation of Capitalism, „Academy of Management Learning & Education”, No. 11(3).
 • Duraj J. (2011), Determinanty trwałości i wartości działania przedsiębiorstw społecznych [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Emerson J. (2002), A Capital Idea: Total Foundation Asset Management and the Unified Investment Strategy, Research Paper No. 1786, Stanford University.
 • Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S. (2007), Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective, „Academy of Management Review”, No. 32(1).
 • Mair J., Marti I. (2006), Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight, „Journal of World Business”, No. 41.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tuan M.T. (2008), Measuring and/or Estimating Social Value Creation: Insights into Eight Integrated Cost Approaches, Bill & Melinda Gates Foundation Impact Planningand Improvement, Final Paper Narberth.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-03f1494c-2ee5-4597-983f-52fd6d0566e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.