PL EN


2016 | 300 | 206-215
Article title

Bariery współpracy przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce w ramach procesów transferu technologii

Content
Title variants
EN
Barriers of cooperation in processes of technology transfer in high-tech manufacturing sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach wdrażanie nowoczesnych technologii staje się jednym z najistotniejszych czynników wpływających na tempo rozwoju poszczególnych podmiotów oraz całej gospodarki. Postęp technologiczny zwiększa skłonność przedsiębiorstw do poszukiwania własnych rozwiązań technologicznych oraz dzielenia się nimi, a to z kolei wpływa na wzrost roli transferu technologii we współczesnej gospodarce, w szczególności wśród podmiotów o dużym potencjale technologicznym (przemysł wysokiej techniki). Innowacyjne przedsięwzięcia wymagają jednak nawiązywania formalnej bądź nieformalnej współpracy z innymi podmiotami. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż przedsiębiorstwa należące do badanego sektora niechętnie współpracują z innymi podmiotami w ramach transferu technologii.
EN
Nowadays implementation of modern technologies is becoming one of the most important factors affecting the pace of development of the enterprises and the entire economy. Technological progress increases the tendency to seek and share technological solutions and for that reason role of technology transfer in the modern economy is increased, especially in enterprises with high technological potential (high-tech manufacturing sector). Innovative projects require formal or informal cooperation with other entities. The study confirmed that a small percentage of enterprises from high-tech manufacturing sector cooperates with other entities technology transfer processes.
Year
Volume
300
Pages
206-215
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Brodzicki T., Tamowicz P. (2008), Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk-Radom.
 • Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 1, Warszawa.
 • Gwarda-Gruszczyńska E. (2004), Myślenie strategiczne w przedsiębiorstwie o poszerzonych granicach wertykalnych [w:] Z. Olesiński, A. Szplik (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce.
 • Jasiński A.H. (2000), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kornecki J. (2012), Percepcja usług transferu technologii w świetle badań klientów krajowej sieci innowacji [w:] J. Buko (red.), „Zeszyty Naukowe”, nr 717, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce. SOOIPP Annual 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Marszałek A. (2011), Transfer wiedzy i innowacji stymulatorem potencjału rozwojowego regionów [w:] A. Giecewicz (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, „Studia BAS”, nr 1(25).
 • Prystrom J. (2012), Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 • Santarek K. (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 • Sobczak D. (2005), Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, „Problemy Jakości”, nr 7.
 • Stewart F. (1997), Choice of Techniques in Developing Countries, „Journal of Development Studies”, No. 9.
 • Strzyżewska M. (2008), Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, „Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość”, nr 2.
 • Umiński S. (2000), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
 • Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 • Wojtachnik R. (2003), Transfer technologii do małych i średnich firm, „Manager”, nr 2.
 • Ziółkowska H. (red.) (2004), Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, t. 46, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-04047ab1-183a-4b9b-9d2d-85d729cb6193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.