PL EN


2017 | 335 | 53-63
Article title

Wpływ modyfikacji zmiennej na wycenę wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Variable modification and its impact on share valuation with the use of single equation regression models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule rozważano zagadnienie wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno- indukcyjnych. Rozpatrywano liniowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest cena rynkowa akcji lub wskaźnik cena do zysku na akcję, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: stopień zadłużenia, odchylenie standardowe stopy zwrotu, zysk oraz tempo zmiany zysku na akcję. Ostatnią zmienną uwzględniono w dwóch ujęciach – jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w odpowiednim kwartale roku poprzedniego oraz jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w kwartale poprzednim. Dla wybranych spółek oszacowano modele uwzględniające różne ujęcia zmiennych. Modele te poddano weryfikacji; ich zredukowane postacie stanowiły podstawę wyceny wartości akcji.
EN
The share valuation on the basis of the single linear equation regression models is explored in the article. The role of explained variable plays share market value or price earning ratio whilst the roles of explaining variables may play: debt ratio, risk indicator, profit, profit growth rate per share. The last variable is considered in two ways – as the net profit in given quarter by comparison to the net profit of corresponding quarter of the preceding year and as the net profit in given quarter in comparison to the net profit of the preceding quarter. For each considered stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed (including two different definitions of the profit growth rate). These models were verified and re-estimated; those ones were used to share valuation. The obtained results were compared and several conclusions were drawn.
Year
Volume
335
Pages
53-63
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
References
 • Barczak A., Biolik J. (1998), Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Biolik J., red. (2013), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Borowski K. (2014), Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dębski W. (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2015), Inwestycje – Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kufel T. (2013), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwartalne sprawozdania finansowe rozważanych spółek z lat 2012-2016 dostępne na stronie www.money.pl (dostęp: 1.04.2017).
 • Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2016), Zastosowania modeli empiryczno-indukcyjnych do wyceny wartości akcji, „Zarządzanie i Finanse”, t. 14, nr 3(2), s. 99-112.
 • Pośpiech E., Mastalerz-Kodzis A. (2017), Wycena wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych – porównanie wybranych ujęć, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” [w druku, po recenzji].
 • Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.bankier.pl (dostęp: 1.04.2017).
 • [www 2] http://www.gpw.pl (dostęp: 1.04.2017).
 • [www 3] http://www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 1.04.2017).
 • [www 4] http://www.money.pl (dostęp: 1.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-041bfdaa-03b1-4782-83a9-d0c9e3525aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.