PL EN


2016 | 268 | 155-164
Article title

Wycena wartości a wartość wyceny w rachunkowości

Authors
Content
Title variants
EN
Valuation of values versus value of valuation in accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wycena bilansowa stanowi kluczowy obszar w systemie informacyjnym rachunkowości. Jej niedoskonałości związane z procesem ustalania wartości mogą mieć wpływ na poziom zaufania do informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Celem artykułu jest poszukiwanie tych aspektów wyceny bilansowej, które mogą przyczyniać się do utraty wiarygodności informacji sprawozdawczych oraz utraty zaufania do nich. Zastosowano następujące metody badawcze: w trakcie studiów literatury – analizę, a podczas formułowania wniosków – dedukcję i syntezę.
EN
Balance sheet valuation is a key area in the accounting information system. Its imperfections associated with the process of measuring values can affect the level of trust in the information received from the accounting system. The aim of this article is to search for those aspects of the balance sheet valuation, which may contribute to the loss of reliability of reporting information and loss of confidence in them. The research methods were used as follows: in the course of studying literature – analysis and during the formulation of conclusions – deduction and synthesis.
Year
Volume
268
Pages
155-164
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
References
 • Bielawski P. (2012), Miary wartości w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 65 (121), SKwP, Warszawa.
 • Górski J. (1975), Metody poznawcze w rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Hardin R. (1996), Trustworthisness, „Ethics”, Vol. 107, No. 1.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ingarden R. (1966), Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 76 (132), SKwP, Warszawa.
 • Lipiński E. (1949), Wartość i cena, Wyd. K. Rutskiego, Warszawa-Łódź.
 • Liwacz A. (1968), Wybrane zagadnienia z bilansoznawstwa, WSE, Wrocław.
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Micherda B. (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Część A, Założenia koncepcyjne i wymogi.
 • Romanow Z. (1991), Związek cen z wartością towarów w teoriach ekonomicznych, PTPN, Warszawa-Poznań.
 • Surdykowska S. (2013), Nieporozumienia wokół rachunkowości – syndrom rachunkowości kreatywnej [w:] B. Micherda (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, WSPiM, Chrzanów.
 • Syndenham P.H., red. (1988), Podręcznik metrologii, WKiŁ, Warszawa.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. 2013 r., poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333.
 • Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J. (2011), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1910), Zagadnienie wartości w filozofii, Warszawa.
 • Żądło K. (2014), O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl (dostęp: 27.11.2015).
 • [www 2] http://tirv1.orf.at/stories/196119 (dostęp: 3.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-044aecf9-7b9b-43e2-989a-d073fd99981c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.