PL EN


2016 | 279 | 48-61
Article title

Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie: rozwój urbanizacji gminy o charakterze rolniczo-sadowniczym na przykładzie Tarczyna

Content
Title variants
EN
The influence of the function of small cities in the rural areas: urban development of the community concerning agriculture and fruit-farming on the example of Tarczyn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gminie Tarczyn w ostatnich latach zauważalny jest przyrost ludności. Napływ ten wynika z niewielkiej odległości od centrum stolicy (25 km). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. na planszy dotyczącej kierunków zagospodarowania zauważalne jest przeznaczenie wielu terenów, dotychczas użytkowanych rolniczo, pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub przemysłową. Taki sposób zagospodarowania pokazuje, jaka jest presja mieszkańców na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane. Pokazuje też, że możliwości rozwojowe gminy są bardzo duże, ale należy rozsądnie gospodarować przestrzenią, tak aby charakter gminy nie zmienił się, a jednocześnie nastąpił jej rozwój.
EN
Recently, there has been noticeable growth of the population in Tarczyn community that results from a short distance to the city center (25 km). On the chart of the spatial development directions in the study of conditions and directions of spatial development from 2012 there has been a noticeable usage of many areas for residential, industrial and service buildings so far used for agricultural only. This way of development shows a pressure on changing the agricultural lands into the building by the inhabitants. It also shows that the possibilities of the community development are very big, but it is recommended to manage the space reasonably so that the character of the community has not changed and its development will follow simultaneously.
Year
Volume
279
Pages
48-61
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
author
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
 • Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
References
 • Chmielewski J.M. (2005), Problemy rozpraszania się zabudowy na Obszarze Metropolitalnym Warszawy [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
 • Liszewski S. (2012), Geografia urbanistyczna, WN PWN, Warszawa.
 • Majewska A. (2011), Procesy urbanizacyjne na gruntach rolnych zachodzące po 1995 roku na Obszarze Metropolitalnym Warszawy [w:] S. Gzell (red.) Miasto zwarte, problem terenów granicznych, Akapit-DTP, Warszawa.
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie (2010), Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa.
 • Nowak M. (2000), Ryzyko inwestowania w nieruchomości [w:] A. Malinowska (red.), Ryzyko w inwestowaniu, PWE, Warszawa.
 • Rezolucja lubelska (2012), IV Kongres Urbanistyki Polskiej w Lublinie.
 • Solarek K. (2005) Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy. Charakterystyka procesu, główne założenia [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
 • Tacy byliśmy jeszcze wczoraj... Ziemia tarczyńska na starej fotografii (2012), Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, Tarczyn.
 • Uchwała nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn.
 • Uchwała nr XXXIV/200/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 1999, nr 15, poz. 139; nr 41, poz. 412 z późń. zm.
 • Wejchert K. (1947), Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.
 • Wiśniewska W. (2012), Krajobraz miejski, odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-05801f5b-6233-45db-9157-9e37e7964631
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.