Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 29-52

Article title

Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa

Authors

Content

Title variants

EN
THE RULES OF FINANCING CHURCH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM THE GOVERNMENT BUDGET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dyskusja nad reformą systemu dotowania instytucji kościelnych toczy się w Polsce od kilkunastu lat. Potrzeba zmiany funkcjonującego modelu uzasadniona jest zarówno z uwagi na anachroniczny charakter obowiązujących rozwiązań, jak i ze względu na konieczność ograniczania wydatków publicznych. Projektowanie jakichkolwiek zmian powinno być jednak poprzedzone gruntowną analizą obowiązujących unormowań prawnych, w szczególności w kontekście ich zgodności z zasadami konstytucyjnymi, a także wielkości samych transferów z budżetu państwa, realizowanych w oparciu o obowiązujące przepisy. Jednym z istotnych wymiarów działalności kościołów i innych związków wyznaniowych jest edukacja na poziomie szkół wyższych. Ocena przyjętych w tym zakresie rozwiązań nastręcza wiele trudności, z uwagi na rozległy zakres regulacji normatywnej, rozproszenie unormowań w licznych aktach prawnych oraz złożoność samej materii. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących finansowania uczelni kościelnych ze środków publicznych. Analizie poddano przepisy tworzące normatywne podstawy finansowania uczelni kościelnych ze środków budżetu państwa, w tym regulacje stanowiące tytuły dotacyjne na gruncie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy umożliwiające przekazywanie na rzecz tych uczelni innych niż dotacje środków budżetowych.
EN
The debate over the reform of the system of subsidising church institutions has been in progress in Poland for over a decade. The need to change the current model is justified both by the anachronistic nature of the binding legal solutions and the necessity to reduce public spending. Any change proposals, however, should be preceded by a thorough analysis of the binding legal provisions, particularly in the context of their conformity to constitutional principles and the volume of transfers from the government budget based on the binding regulations. One of the significant aspect of the activity of churches and other religious associations is education at the tertiary level. The evaluation of the solutions in this area gives rise to difficulties, due to the wide scope of normative regulations, the fact that the provisions are dispersed over numerous legislative acts and the complexity of the subject matter itself. The primary aim of his article is to present the legal regulations concerning the public financing of church institutions of higher education. The provisions constituting the normative bases of financing church higher education institutions from the government budget have been analysed, including the regulations that constitute subsidy entitlements in accordance with the Higher Education Act, as well as the provisions allowing these institutions to receive budgetary funds other than subsidies.

Year

Volume

15

Pages

29-52

Physical description

Contributors

  • Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

References

  • Czołpińska E., Możliwość finansowania szkół wyższych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse komunalne” 2009, nr 5.
  • Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Warszawa 2007.
  • Lachiewicz W., Prawo o dotacjach – zarys systemu po reformie finansów publicznych, w: Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Warszawa 2010.
  • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Warszawa-Rzeszów 2006.
  • Mazurek-Krasodomska E., Waśniewski J., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej a wydatki gospodarstw domowych na edukację, w: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. T. Białas, Gdynia 2008, s. 125-147.
  • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
  • Paczocha M., Pomoc jednostek samorządu terytorialnego dla szkół wyższych, „Finanse Komunalne” 2002, nr 2.
  • Rozmus A., Pado K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, „e-Finanse. Finansowy kwartalnik internetowy” 2009, nr 2, s. 26-34.
  • Stanisz P., Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 5-33.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-05b32ee0-eb0c-4e47-9f82-10ab2e2356c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.