PL EN


2016 | 279 | 285-294
Article title

Autokorelacja przestrzenna atrakcyjności inwestycyjnej małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Spatial autocorrelation of the small cities investment attractiveness in the central subregion of upper silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzajemny wpływ małych miast na siebie jest mniej przewidywalny niż w przypadku dużych ośrodków miejskich. Celem publikacji jest sprawdzenie, czy dla osiemnastu małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego zachodzi autokorelacja przestrzenna atrakcyjności inwestycyjnej. Wskaźniki przyjęte do analizy podzielono na dwie główne grupy: wskaźniki finansowe i infrastrukturalne oraz wskaźniki przedsiębiorczości i urbanizacji miast. W badaniu wykorzystano metodę wskaźników przyrodniczych Perkala oraz statystykę globalną Moran I. Okazało się, że małe miasta graniczące ze sobą są do siebie podobne ze względu na czynniki infrastrukturalne i finansowe, a Górnośląski Związek Metropolitarny stanowi dla nich biegun wzrostu.
EN
The mutual influence of the small cities is less predictable than the large ones interaction. The main goal of this article is to verify if the 18 small cities of the central Upper Silesia subregion are spatially autocorrelated in the field of the investment attractiveness. The indicators were divided into two main groups with 6 in each one. The first group consisted of the financial and the infrastructural ones such as the total costs of European Union projects. The second one was made of the economical and urban indicators. For example the unemployment rate and the landuse. Perkal coefficient and global statistic Moran I were both used in the analysis. It turns out that small cities sharing the common border are spatially autocorellated in the terms of infrastructure development and finances. The Silesian Metropolis is the growth pole influencing the investment attractiveness of surrounding small cities.
Year
Volume
279
Pages
285-294
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
 • Feltynowski M. (2009), Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów [w:] A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gargula K., Zając W. (2013), Ocena potencjału inwestycyjnego gmin Górnośląskiego Związku Metropolitarnego [w:] M. Borkowska (red.), Ster II. Strategia - taktyka - ekonomia - rozwój, Prace Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, Karpacz.
 • Gargula K. (2014), Ocena zagospodarowania przestrzennego Bytomia pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, praca magisterska, Katedra Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, http://www.academia.edu/7446346/Ocena_zagospodarowania_przestrzennego_ Bytomia_pod_względem_atrakcyjności_inwestycyjnej (dostęp: 17.11.2014).
 • Gibas P. (2009), Przegląd narzędzi analizy i oceny struktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu [w:] K. Malik (red.), Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, Pro Media, Opole.
 • Grzeszczak J. (1971), Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju (na przykładzie Francji), "Studia KPZK PAN", t. 36, Warszawa.
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, "Dokumentacja Geograficzna", nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kelly-Hope L.A., Hemingway J., McKenzie F.E. (2009), Environmental Factors Associated with the Malaria Vectors Anopheles Gambiae and Anopheles Funestus in Kenya, "Malaria Journal", Vol. 8.
 • Kudłacz M. (2013), Analiza potencjału gospodarczego małych miast położonych w strefie funkcjonalnego wpływu ośrodków metropolitarnych w Polsce [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 • Kupiec L. (2005), Atrakcyjność regionu a sposób rozmieszczenia się innowacji i rozwoju społeczno- gospodarczego [w:] A. Kopczuk, P. Proniewski (red.) Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok.
 • Ligas M. (2009), Zastosowanie modelu regresja - kriging do predykcji wartości nieruchomości [w:] S. Źróbek (red.), "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society", Vol. 17, No. 1, TNN, Olsztyn.
 • Ma R., Gu C., Pu Y., Ma X. (2008), Mining the Urban Sprawl Pattern: A Case Study on Sunan, China, "Sensors" 8.
 • Ojrzyńska A., Twaróg S. (2011), Badania autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce [w:] B. Suchecka (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, "Acta Universitatis Lodzienis. Folia Oeconomica", nr 253.
 • Sitek S., Zuzańska-Żyśko E. (2013), Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze Metropolitarnym [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 • Tobler W. (1970), A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region, "Economic Geography", No. 46(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-05fcf1e8-0733-4ecf-83f4-1916dd5250cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.