PL EN


2017 | 343 | 38-47
Article title

Ceny transferowe w zarządzaniu podmiotami powiązanymi – zmiany w przepisach prawa od 1 stycznia 2017 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Transfer pricing in the management of affiliated entities – law amendments effective january 1, 2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa może przyjąć ściśle scentralizowaną strukturę albo charakteryzować się wysokim stopniem decentralizacji zarówno zysków, jak i ryzyka ekonomicznego. Podstawową zasadą stosowaną do celów podatkowych jest to, że warunki transferów realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie powinny być różne od warunków ustanawianych przez przedsiębiorstwa, które nie są powiązane. Poprawna interpretacja przepisów podatkowych w sprawie obowiązku przygoto-wania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi jest dla minimalizacji ryzyka cen transferowych bardzo istotna. Przekazanie dokumentów zawierających mniejszy od wymaganego zakres informacji może spowodować, iż dokumenty te nie będą miały waloru dokumentacji podatkowej, a co z tym idzie − nie będą chroniły podatnika przed zastosowaniem sankcyjnej stawki 50% w przypadku oszacowania dochodu w związku z transakcją, której dokument dotyczy.
EN
Commercial economic activity can be organized as a rigid centralized or significantly decentralized structure with regard to profits and economic risk. The primary principle governing taxation objectives is that transfer conditions for affiliated entities should not differ with those applied to non-affiliated entities. Of utmost concern for affiliated entities is the minimization of transfer pricing risk based on the correct tax regulation interpretation in regard to preparing required taxing documentation. Forwarding insufficient documentation reflecting required information may cause said documentation to lack the merits for taxation, and therefore, not protect the tax payer from the 50% penalty sanctions when estimating income for the transaction the documents represent.
Year
Volume
343
Pages
38-47
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Dmowski A. (2006), Ceny transferowe. Analiza regulacji prawnych. Przykłady dokumentacji podatkowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Jamroży M., Grużewska-Pepłowska M. (2014), Minimalizacja ryzyka w zakresie cen transferowych [w:] M. Jamroży (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transfero-wych w okresie od marca 2007 r. do marca 2009 r. oraz w sprawie wniosku dotyczącego zmienionego kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej (90/436/EWG z 23.7.1990 r.).
 • Kosieradzki T., Piekarz R. (2016), Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lasiński-Sulecki K. (2014), Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym. Wpływ powiązania przedsiębiorstw na podstawę wymiaru podatków i ceł w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Litwińczuk H., red. (2013), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, War-szawa.
 • Opracowanie KPMG (2015), BEPS Nowa rzeczywistość podatkowa. Termometr BEPS.
 • Sojak S. (2001), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Stamblewska-Urbaniak E., Wcisło A., Pugawko A. (2016), Najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych od 1 stycznia 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r., „Przegląd Podatkowy”, nr 2.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2015 r., poz. 1932.
 • Wiśniewski P., Komer W. (2015), Ceny transferowe, wyd. II, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm (dostęp: 25.08.2016).
 • [www 2] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/BEPS-Nowa-rzeczy wistosc-podatkowa-PL.pdf (dostęp: 23.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-0657a842-6919-4f23-af38-05807e4a5c3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.