PL EN


2016 | 263 | 166-178
Article title

Zysk całkowity a rentowność kapitału własnego przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
The comprehensive income versus return on equity of enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem opracowania jest zbadanie roli i znaczenia kategorii zysku całkowitego w kształtowaniu rentowności kapitału własnego giełdowych spółek akcyjnych1. Wiodącym nurtem badań teoretyczno-empirycznych jest próba weryfikacji hipotezy stwierdzającej występowanie zróżnicowanych efektów poznawczych analizy rentowności kapitału własnego z wykorzystaniem zysku całkowitego i zysku netto. W celu weryfikacji empirycznej powyższej hipotezy badawczej badaniem zostały objęte spółki notowane na GPW w Warszawie z indeksu WIG30. Diagnoza ta została przeprowadzona na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych z lat 2009-2014.
EN
The main purpose of this study was to examine the role and importance of the comprehensive income in the forming of the return on equity of listed companies. The major subject of the theoretical-empirical study was to test of the general research hypothesis that stipulated the existence of different effects of analysis of return on equity using the comprehensive income and net profit, and the existence of different management decisions. The research comprised joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-30 Index. Empirical data for the study was obtained from the quarterly financial statements (the period from 2009 to 2014).
Year
Volume
263
Pages
166-178
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
References
 • Biddle G., Choi J.H. (2006), Is Comprehensive Income Useful?, „Journal of Contemporary Accounting & Economics”, No. 2(1).
 • Blumenthal R.G. (1998), Tis the Gift to be Simple: Why the 80-year-old Du Pont Model Still has Fans, „CFO Magazine”, No. 1.
 • Buk H. (2013), Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, „Folia Oeconomica”, nr 278.
 • Burzym E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, „Review of Accounting Studies”, No. 12.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. (1999), Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, „Journal of Accounting andEconomics”, No. 26.
 • Duraj J., Sajnóg A. (2011), Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Hawawini G., Viallet C. (2005), Finance for Executives, South-Western College Publishing.
 • Hirst D.E., Hopkins P.E. (2007), Comprehensive Income Disclosure and Analysts’ Valuation Judgements, „Journal of Accounting Research”, No. 36(3).
 • Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M. (2009), Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, „Journal of Accounting and Public Policy”, No. 28.
 • Łukasik G. (1998), Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE w Katowicach, Katowice.
 • Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2008) [w:] Rozporządzanie Komisji (WE) NR 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1.
 • Rutkowski A. (2003), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Sajnóg A. (2013), Miejsce koncepcji wyniku całościowego w ocenie funkcjonowania giełdowych spółek akcyjnych [w:] R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja – Zarządzanie – Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sibilski W. (2013), Zmodyfikowane modele Du Pont do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 786, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 64.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2004), Czynniki wzrostu wartości spółek giełdowych w świetle badań empirycznych – podejście deterministyczne [w:] J. Duraj (red.), Wartośćprzedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. V, Wydawnictwo Novum, Płock.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Folia Oeconomica”, nr 263.
 • Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć?, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żwirbla A. (2005), Model Du Ponta jako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 29(85).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-065a7798-8e93-4a72-bb95-d59ab019d67b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.