Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 49-63

Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako nośnik nowych rozwiązań w sferze technologii i wiedzy w województwie lubuskim

Content

Title variants

EN
Foreign direct investment as a carrier of new solutions in the field of technology and knowledge in Lubuskie voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnej gospodarce korporacje transnarodowe przodują zarówno w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (B+R), jak i w procesie wdrażania i rozprzestrzeniania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto próbę ukazania efektów ekonomicznych związanych z inwestycjami bezpośrednimi, które znajdują swe odzwierciedlenie w procesie dyfuzji technologii, wiedzy i umiejętności właśnie przez korporacje transnarodowe. Wyniki badania ankietowego określają zakres oddziaływania kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na budowanie potencjału konkurencyjnego regionu w zakresie poruszanych w badaniu aspektów.
EN
In the modern economy, transnational corporations are leading both in conducting research and development (R&D) as well as in the process of implementation and dissemination of innovative solutions. The article attempts to show the economic effects associated with direct investments, which are reflected in the process of diffusion of technology, knowledge and skills by transnational corporations. The results of the questionnaire survey determine the scope of the impact of foreign capital in the form of direct foreign investments on building the region’s competitive potential in terms of the aspects discussed in the study.

Year

Volume

382

Pages

49-63

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Finansami
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Finansami

References

 • Belniak M. (2018), Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowanie ich pozycji konkurencyjnej [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Ciborowski R. (2013), Wpływ procesów globalizacyjnych na działalność B+R i rozwój technologiczny [w:] R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red), Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci F. von Hayeka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Frejtag-Mika E. (2009), Architektura finansowa globalnej współpracy na rzecz rozwoju – wyzwania milenijne [w:] J.L. Bednarczyk, S. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa.
 • The Global Competitiveness Report 2013-2014 (2013), Geneva.
 • The Global Competitiveness Report 2014-2015 (2014), Geneva.
 • The Global Competitiveness Report 2015-2016 (2015), Geneva.
 • The Global Competitiveness Report 2016-2017 (2016), Geneva.
 • The Global Competitiveness Report 2017-2018 (2017), Geneva.
 • Karaszewski W. (2017), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski − analiza porównawcza, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I. (2009), BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz.
 • Kużel M. (2005), Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych a proces dyfuzji wiedzy i umiejętności [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Toruń.
 • Lech M. (2010), Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji [w:] J. Menkens, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe, Academika, Warszawa.
 • Macias J. (2010), Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych – globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 8-11.
 • Sporek T. (2010), Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, WAE, Katowice.
 • Umiński S. (2002), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • World Investment Report (2005), Transnational Corporation and Internationalization of R&D, UNCTAD, UN, New York-Geneva.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-0701cd9f-8158-45e5-b535-79414b8cc40c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.