PL EN


2016 | 297 | 114-132
Article title

Małżeńska renta hipoteczna uwzględniająca zależność między przyszłym czasem trwania życia małżonków

Content
Title variants
EN
Marriage reverse annuity contract taking into account the dependence between the future lifetime of spouses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo żyje coraz dłużej, a znaczny spadek umieralności w stosunku do lat 60.-70. XX wieku obserwuje się u osób w wieku emerytalnym. Emerytura z tytułu ubezpieczeń społecznych jest niska i może nie być wystarczająca, aby godnie przeżyć starość. Ważną kwestię stanowi możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, aby zachować dotychczasowy standard. Jednym z takich rozwiązań może być tzw. renta hipoteczna (reverse annuity contracts), czyli dożywotnia renta, którą właściciel mieszkania może otrzymywać w zamian za przeniesienie praw własności na spółkę, gwarantując sobie w akcie notarialnym prawo do mieszkania w nim do śmierci. W sytuacji gdy właścicielami nieruchomości są małżonkowie, istnieje możliwość wypłacania tzw. hipotecznych rent małżeńskich. Celem artykułu jest wyznaczenie wielkości świadczenia w przypadku, gdy renta jest wypłacana do momentu śmierci pierwszego z małżonków (status wspólnego życia) oraz gdy renta jest wypłacana do śmierci drugiego małżonka (status ostatniego przeżywającego), przy bardziej realnym założeniu, że przyszłe czasy trwania życia małżonków są zależnymi zmiennymi losowymi. Porównano wysokość świadczeń w przypadku zależności i niezależności dalszego trwania życia małżonków. Uwzględniono również częstotliwość wypłacania renty. Prawdopodobieństwa trwania życia wyznaczono na podstawie danych GUS z wykorzystaniem modelu Markowa. W obliczeniach zastosowano stopę procentową określoną modelem Svenssona.
EN
People live longer, and a significant decrease in mortality compared to 60-70 years of the 20th century, is observed in people at retirement age. The social insurance pensions are low and may be insufficient to survive with dignity. In this context, an important issue is the possibility of obtaining additional financial resources. One of those is the so-called a reverse annuity contract. In return for the transfer of the ownership onto the company, an owner is guaranteed by a notarial act the right to live in property until his death and whole life annuity. Since in many cases the property owners are couples, therefore an important issue is enabling the marriage reverse annuity contract. This product is not offered on the Polish market. The aim of the article is to calculate the benefit in two cases, when both spouses are alive (the status of the common life), and then when one of them dies (the status of the last surviving). The calculations are made under the more realistic assumption of the dependence of future lifetime of spouses. The value of benefits is compared in both cases i.e. independence and dependence of future lifetime of spouses. Moreover the frequency of payment is taken into consideration. The surviving probability is calculated on the basis of data follows from Main Statistical Office. For this purpose it is used the Markov process. The Svensson interest rate model is applied to calculate the benefits of reverse annuity contract.
Year
Volume
297
Pages
114-132
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Statystyki
References
 • Borys A. (2013), Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia, warto czy nie? http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/958255,Odwrocona-hipoteka-i-rentadozywotnia-warto-czy-nie.html (dostęp: 28.10.2013).
 • Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J. (1986), Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
 • Denuit M., Dhaene J., Le Bailly De Tilleghem C., Teghem S. (2001), Measuring Impact of a Dependence among Insured Lifelenghts, “Belgian Actuarial Bulletin”, Vol. 1 (1), s. 18-39.
 • Dębicka J., Marciniuk A. (2014), Comparison of Reverse Annuity Contract and Reverse Mortgage on the Polish Market, (DOI: 10.15611/amse.2014.17.06).
 • Heilpern S. (2011), Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 230, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 30-48.
 • Heilpern S. (2014), Grupowe ubezpieczenia na życie – badanie struktury zależności, konferencja OKA 2014, http://aktuarialna.konferencjasgh.pl/prezentacje2014/Stanislaw_Heilpern.pdf (dostęp: 29.10.2014).
 • Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. (2003), Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa.
 • Marciniuk A. (2004), Składki ubezpieczeń na życie ze świadczeniem płatnym na koniec podokresu roku śmierci ubezpieczonego [w:] W. Ostasiewicz (red.), Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 141-159.
 • Marciniuk A. (2009), Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych, Ekonometria 27, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 84, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 112-127.
 • Marciniuk A. (2014), Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 12 (18), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 253-272.
 • [www 1] www.money.pl/pieniadze/bony/przetargi/.
 • [www 2] http://bossa.pl/notowania/stopy/rentownosc_obligacji/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-07061d72-9260-4c30-908a-562df2765e23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.