PL EN


2018 | 359 | 67-82
Article title

Raportowanie zintegrowane w kreowaniu wizerunku pracodawcy – ocena praktyk polskich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Integrated reporting as a tool of employer branding – assessment of polish enterprises’ practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą oceny raportu zintegrowanego jako narzędzia pozyskania przez interesariuszy zewnętrznych informacji finansowych i pozafinansowych służących ocenie przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Badaniem zostały objęte podane do publicznej wiadomości roczne raporty zintegrowane dziesięciu spółek. Metodą analizy opisowej i analizy morfologicznej dokonano oceny badanych raportów pod względem zakresu prezentowanych informacji w następujących aspektach: zatrudnienie, wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, szkolenia i możliwości rozwoju, stabilność zatrudnienia i działania w zakresie zapewnienia równowagi między pracą a życiem zawodowym. Charakterystyka i ocena praktyk polskich przedsiębiorstw sporządzających raport zintegrowany pozwoliła na stwierdzenie, że raport zintegrowany może służyć jako narzędzie w kreowaniu wizerunku pracodawcy, jeśli będzie zawierał istotne, kompletne i uwzględniające oczekiwania interesariuszy dane.
EN
The modern socially responsible enterprise conducts economic activity focused on meeting needs of various groups of stakeholders comprising present and future employees. The lack of the integrated report standard causes that the financial and nonfinancial information is presented in various ways. The information concerning employees influence greatly employer branding. The essence of employer branding is to create a distinguishable image of an organization as a preferred employer. The analysis of the contents of the reports shows that enterprises present the following non-financial information which creates a good image of employer: employment, staff trainings and development, remuneration systems and motivational systems, projects enabling employees’ development, low rotation of employees, work life balance, career development.
Year
Volume
359
Pages
67-82
Physical description
Contributors
 • Politechnika Białostocka. Wydział Inżynierii Zarządzania. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • An Y., Davey H., Eggleton I.R. (2011), Towards a Comprehensive Theoretical Framework for Voluntary IC Disclosure, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 12, No. 4, s. 571-585.
 • Bagieńska A. (2013), Analiza popytu na kompetencje i kwalifikacje w województwie podlaskim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 134.
 • Bagieńska A. (2016), Kapitał ludzki w pomiarze dokonań społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 17, z. 7, cz. 3.
 • Bommel K. (2014), Towards a Legitimate Compromise? An Exploration of Integrated Reporting in the Netherlands, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, Vol. 27, Issue 7, s. 1157-1189, https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1309 (dostęp:5.01.2016).
 • Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., Demartini P. (2016), Integrated Reporting: A Structured Literature Review, „Accounting Forum”, Vol. 40, Issue 3.
 • Feng T.Y., Cummings L., Tweedie D. (2017), Exploring Integrated Thinking in Integrated Reporting – An Exploratory Study in Australia, „Journal of Intelectual Capital”, Vol. 18, No. 2.
 • Gunarathne N., Senaratne S. (2017), Diffusion of Integrated Reporting in an Emerging South Asian (SAARC) Nation, „Managerial Auditing Journal”, Vol. 32, No. 4-5.
 • Haji A.A., Anifowose M. (2017), Initial Trends in Corporate Disclosures Following the Introduction of Integrated Reporting Practice in South Africa, „Journal of Intelectual Capital”, Vol. 18, No. 2.
 • Heilmann P., Saarenketo S., Liikkanen K. (2013), Employer Branding in Power Industry, „International Journal of Energy Sector Management”, Vol. 7, Issue 2, s. 283-302, https://bazy.pb.edu.pl:2573/10.1108/IJESM-03-2012-0003 (dostęp: 17.02.2012).
 • Ijiri Y. (1975), Theory of Accounting Measurement, „Accounting Research Studies”, No. 10.
 • Jain N., Bhatt P. (2015), Employment Preferences of Job Applicants: Unfolding Employer Branding Determinants, „Journal of Management Development”, Vol. 34, Issue 6, s. 634-652, https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-0106 (dostęp: 5.01.2016).
 • Lueg K., Lueg R., Andersen K., Dancianu V. (2016), Integrated Reporting with CSR Practices: A Pragmatic Constructivist Case Study in a Danish Cultural Setting, „Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 21, Issue 1, s. 20-35, https://doi.org/10.1108/CCIJ-08-2014-0053 (dostęp: 5.01.2016).
 • Matuszczyk I. (2015), Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74, t. 2, s. 153-161.
 • Meier B. (2006), Employer Branding: A Holistic Concept of Strategic Brand Management for Attracting and Retaining a Company’s Right Potential – With the Example of Degussa AG, Diplomica Verlag GmbH, Hamburg.
 • Mind the Gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/2015_millennial_survey.pdf (dostęp: 25.04.2016).
 • Ober J. (2016), Employer Branding – strategia sukcesu organizacji w nowoczesnej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 95.
 • Rivera-Arrubla Y.A., Zorio-Grima A., Garcia-Benau M.A. (2017), Integreted Reports: Disclosure Level and Explanatory Factors, „Social Responsibility Journal”, Vol. 13, No. 1.
 • Skrzypek E. (2015), Społeczna odpowiedzialność – standardy i raportowanie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 378.
 • Stachowska S., Zielińska A. (2013), Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11/1/1.
 • Tanwar K., Prasad A. (2017), Employer Brand Scale Development and Validation: A Second Order Factor Approach, „Personnel Review”, Vol. 46, Issue 2, s. 389-409, https://doi.org/10.1108/PR-03-2015-0065 (dostęp: 10.05.2017).
 • Walińska E.M. (2015), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego? „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82 (138).
 • Xie C., Bagozzi R.P., Meland K.V. (2015), The Impact of Reputation and Identity Congruence on Employer Brand Attractiveness, „Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 33, Issue 2, s. 124-146, https://doi.org/10.1108/MIP-03-2014-0051 (dostęp: 20.10.2016).
 • [www 1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 330/1 z dnia 15.11.2014 r.), http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy (dostęp: 15.04.2016).
 • [www 2] G4 Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative 2013, www.globalreporting.org/standards/g4 (dostęp: 30.04.2016).
 • [www 3] The International Framework Integrated Reporting, IIRC, 2013, www.theiirc.org (dostęp: 10.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-079446fa-66f6-4c51-98a1-e8106ee36571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.