PL EN


2017 | 313 | 198-210
Article title

Kształtowanie wizerunku i pozycji rynkowej podmiotów leczniczych – CSR czy PR?

Content
Title variants
EN
Shaping the image and market pozition of medicinal entities – CSR or PR?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególnym rodzajem firm działających współcześnie na polskim rynku są publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. Podejmują one rywalizację o pacjenta, starając się optymalizować ofertę produktową oraz angażując się w działania budujące ich pozycję i wizerunek na rynku, które do niedawna podejmowały tylko firmy komercyjne. Wykorzystują do tego najczęściej narzędzia promocji, w tym public relations. Coraz częściej jednak duże firmy branży medycznej deklarują także realizację strategii społecznej odpowiedzialności. Powstaje jednak pytanie, czy faktycznie podmioty te realizują strategię CSR, czy „tylko” prowadzą różnorodne kampanie PR. Prezentowany artykuł będzie próbą odpowiedzi na to pytanie.
EN
A special type of companies operating on the Polish market today are public and non-public healthcare entities. They participate in the competition for the patient, trying to optimize the range of products and engaging in activities that build their position and image on the market in ways that were just until recently used by companies conducting purely commercial activity. They use for this mostly promotional tools, including Public Relation. Increasingly, however, large companies the medical industry declare the implementation of the strategy of social responsibility. But the question arises whether in fact these entities implement CSR strategy, or “just” run a variety of PR campaigns. The present article will attempt to answer this question.
Year
Volume
313
Pages
198-210
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania. Zakład Psychologii i Polityki Społecznej
References
 • Analiza tematyczna: „Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR” (2012), (brak autora), Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa, nr 1.
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Black S. (2001), Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Carroll A.B. (1993), Business and Society: Ethics and Stakeholders Management, College-Division South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio.
 • Chalimoniuk-Nowak M. (2013), Ochrona zdrowia odpowiedzialna społecznie? (Zarządzania marką), „Marketing przy Kawie”, nr 453.
 • Drucker P.F. (1973), Management Task, Responsibilities, Practices, Harper & Row, New York.
 • Dyaczyńska K., Szymaniec K. (2012), Powiązania Public Relations, organizacji uczącej się i społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście analizy interesariuszy. Doświadczenia publicznego sektora ochrony zdrowia [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczngo w Katowicach, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 27-31.
 • Freeman E.R. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Gohil D.P., Gohil K. (2016), Public Relations in Hospital Administration and Planning, “International Journal of Health Science and Research”, nr 6(2), s. 384-387.
 • Krasek M., Skwiercz B. (2007), CSR to nie filantropia, „Marketing w Praktyce”, nr 12, s. 31-45.
 • Nazarko-Ludwiczak E., Corporate Social Resposibility – społeczna odpowiedzialność biznesu, www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/corporate-social-responsibilityspoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu (dostęp: 10.05.2016).
 • Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego (2014), Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urząd Wojewódzki, Katowice.
 • Ochwat A. (2010), CSR czy PR, „Home &Market”, nr 9, s. 76-80.
 • Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu (dostęp: 10.05.2016).
 • Pyzik E. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu – PR czy społecznikostwo, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3(197), s. 227-234.
 • Staszewski R. (2009), Zdrowe public relations, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, nr 7, s. 75-84.
 • Ślifirska A. (2013), Odpowiedzialność społeczna. Niedoceniane działania, „Healthcare Management Magazine”, nr 8, s. 21-27.
 • Tomic Z., Lasie D., Tomic T. (2010), Public Relations in Health Care, “Materia Socio Medica”, t. 22, nr, 1 s. 25-27.
 • Wojtaszczyk K. (2010), Employer branding – przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, „Przegląd Organizacji”, nr 1, s. 19-22.
 • [www 1] www.naukowiec.org/dobor.html (dostęp: 12.05.2016).
 • [www 2] http://www.newsline.pl/wywiady/art48,public-relations-w-ochronie-zdrowia.html (dostęp: 10.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-086bd4ea-2624-4d4c-97c2-2f01c6af8b46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.